Studiegids

nl en

Fonologie en Morfologie van het Spaans (TK1)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Het college behandelt taalkundige basisbegrippen van het Spaans op het gebied van fonologie en morfologie. Tijdens de colleges worden korte taalkundige analyses gemaakt; deze analyses dienen meestal ter illustratie van de tijdens de college behandelde stof. Ook wordt er aandacht besteed aan de eerste stappen (observaties) van een taalkundig onderzoek , evenals aan de maatschappelijke bijdragen van taalkunde in het algemeen.

Leerdoelen

Het leren toepassen van fonologische, fonetische en morfologische basisbegrippen bij elementaire taalkundige analyse van het Spaans.

De vaardigheden die je bij dit vak zult tegenkomen zijn::

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Geintegreerde Hoorcollege/Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 30 uur

 • Bestuderen Literatuur: 50 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 22 uur

 • Toetsing: 10

Toetsing

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens, elk 50% van eind cijfer.
Het minimaal behaalde cijfer per onderdeel om het gemiddelde te kunnen bepalen: 5

De tentamens bevatten gesloten en korte open (invul)vragen.

Weging

Twee schriftelijke tentamens, elk 50% van eind cijfer.
Het minimaal behaalde cijfer per onderdeel om het gemiddelde te kunnen bepalen: 5.

De tentamens bevatten gesloten en korte open (invul)vragen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit twee delen. De studenten kunnen het niet-gehaalde schriftelijke tentamen herkansen. Elk deel telt ook 50% van het eindcijfer (met minimaal een 5 per deel)

nabespreking tentamen

Op welke wijze en tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt, wordt uiterlijk bekendgemaakt op de dag van de tentamenuitslag. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student dit verzoekt binnen 30 dagen na de bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatie over het vak, het collegerooster. De wekelijske powerpoints en het tentamenrooster worden ook daar aangeboden.

Literatuur

Hualde et al (2010) Introducción a la Lingüística Hispánica. Cambridge University Press

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Mw. Dr. P. Gonzalez

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Remarks

80% aanwezigheid is verplicht. De examens van studenten die niet voldoen aan deze eis zullen niet nagekeken worden.