Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 2a (A-groep)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Grieks volgen [Grieks taalverwerving 2 (B/C groep)] (https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/87095/latijn-taalverwerving-2-bc-groep)
Verder is het college toegankelijk voor studenten die in het eerste blok Grieks taalverwerving 1a hebben gedaan.

Voor niet-GLTC studenten biedt de opleiding het keuzevak Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (voorkennis van het Grieks niet vereist).

Beschrijving

Dit college is het vervolg van Grieks taalverwerving 1a. In het tweede college wordt de bestudering van de reader Grieks voor iedereen voortgezet en afgerond.

De opzet is verder geheel gelijk aan die van Grieks taalverwerving 1a, in die zin dat de leergang op de voet gevolgd wordt. Tijdens dit college wordt het verwerven van een basiswoordenschat en kennis van stamtijden afgerond. Aan het eind van het college is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Griekse tekst met de nodige hulpmiddelen te lezen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student (met een beperkte kennis van het Grieks) beschikt over:

 • gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, taalontwikkeling, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek;

 • gedegen basiskennis van de Griekse vocabulaire en stamtijden.

Vaardigheden
De student leert:

 • basisvaardigheden om een vertaling van gelezen of ongelezen stof met annotaties te formuleren;

 • open vragen over in het bijzonder morfologische en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van deze tekst te beantwoorden;

 • actief te participeren in de discussie gedurende de colleges (mondelinge presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • colleges twee colleges per week van in totaal: 35 uur;

 • voorbereiding colleges (drie uur per college): 42 uur;

 • bibliotheekopdracht: 4 uur;

 • zelfstudie en tentamenvoorbereiding: 59 uur.

Toetsing

 • Zoekopdracht Universiteitsbibliotheek (10%);

 • Tussentoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst ter (gedeeltelijke) vertaling, met daarbij open vragen over morfologie, syntaxis en stamtijden, en uit een vergelijkbare niet voorbereide tekst ter vertaling (30%);

 • Eindtoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst ter (gedeeltelijke) vertaling, met daarbij open vragen over morfologie, syntaxis en stamtijden, en uit een vergelijkbare niet voorbereide tekst ter vertaling (60%).

Bij een voldoende voor de tussentoets geldt de daarin getoetste stof als geabsolveerd.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de tussentoets en eindtoets beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

De tussentoets kan apart worden herkanst, de bibliotheekopdracht niet.

Nabespreking en inzage

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van aanvullend materiaal en voor het doen van mededelingen.

Literatuur

 • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen, reader tegen kostprijs beschikbaar.

 • Een woordenboek Grieks

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Voor niet-GLTC/Taalwetenschap studenten biedt de opleiding het keuzevak Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (voorkennis van het Grieks niet vereist).

Contact

Dhr. dr. M. Buijs