Studiegids

nl en

Linguistics 2: The Syntax of English

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot de zinsbouw (of: syntaxis) van het hedendaags Engels. Er wordt aandacht besteed aan de indeling van woorden in syntactische categorieën, aan de combinatie van woorden tot woordgroepen en aan de combinatie van woordgroepen tot zinnen. Ook zal aandacht worden besteed aan de functie van woorden en woordgroepen in de zin en aan de complementstructuur van werkwoorden.

Leerdoelen

Studenten hebben:

 • inzicht in de grammaticale structuur van het hedendaags Engels;

 • kennis gemaakt met enkele methodes van taalkundige analyse.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege: 1 uur p/w in blok 1, 2 uur p/w in blok 2

 • Werkcollege: 2 uur p/w in blok 1 en 2

 • Vraag & antwoordsessie: 1 uur aan het eind van de cursus

Studielast

 • Tijd die aan het volgen van college word besteed: 46 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 102 uur

 • Tijd voor het voorbereiden van het tentamen/in-term toetsen: 120 uur

 • Afleggen tentamen/quizzes: 2 uur

 • Studiebegeleiding/inzage tentamens/quizzes: 4 uur.

Toetsing

Toetsing

Three in-term quizzes and a written exam.

Weging

 • Drie in-term toetsen (30%)

 • Schriftelijk tentamen (70%)

Is het gemiddelde cijfer voor de in-term toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%.

Voor het tentamen moet minimaal een 5.5 zijn behaald.

Herkansing

De herkansing van het eindtentamen telt voor 100%. De in-term toetsen kunnen niet herkanst worden.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt om studenten op de hoogte te houden van lopende zaken en hier ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Noel Burton-Roberts (2016), Analysing sentences: An introduction to English syntax, 4th edition. Routledge.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie.

De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerking

Geen.