Studiegids

nl en

Hoe werkt literatuur? Analyse en interpretatie

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Literatuur lezen kan iedereen. Waarom zouden we er dan een wetenschappelijke studie aan wijden? In dit college leer je waarom ogenschijnlijk eenvoudige begrippen als 'de auteur' of 'de lezer', wel degelijk een letterkundige benadering nodig hebben. Je raakt in de hoorcolleges vertrouwd met de begrippen en concepten uit dat vakgebied, en met theoretische vragen als ‘Wat is literatuur?’ De nadruk ligt daarbij op de vraag: ‘Hoe bestuderen we de functie van literatuur op een wetenschappelijke manier?’

In de werkgroepen gaan we aan de slag met het analyseren en interpreteren van verhalen en gedichten. We verdiepen ons in het scala aan middelen – zoals stijlfiguren, beeldspraak, karaktertekening of motieven - dat schrijvers ter beschikking hebben en onderzoeken hoe daarmee fictieve werelden worden gecreëerd en onze bestaande werelden door elkaar worden geschud. We analyseren ook de effecten van de bijzondere vormen van taalgebruik. Hoe kan een dichter door van dingen dieren te maken ons laten nadenken over onze omgang met de natuur? Hoe 'werkt' een metafoor in theorie, en hoe beïnvloeden beelden als 'de mens is een batterij ('ik ga even een weekendje bijtanken') onze waarneming? En: hoe beïnvloedt wie er in een tekst vertelt of waarneemt onze inschatting van personages en hun gedrag en dus ook voor de verbeelding van liefde, waanzin of geweld?

Je leert het instrumentarium gebruiken en je oefent met wetenschappelijke tekstinterpretatie. Met dat doel voor ogen krijg je een grondige introductie van de gangbare termen en begrippen van de poëzietheorie en verhaalanalyse. Die begrippen leer je vervolgens aanwenden in de analyse van een select corpus aan poëzie en proza. De techniek van close reading wordt beoefend, maar we bespreken ook de kritiek die daar op mogelijk is.

Leerdoelen

 • Je kunt in eigen woorden samenvatten wat de grondslagen zijn van het wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse letterkunde en de plaats daarbinnen van de tekstgerichte, interpretatieve literatuurwetenschap.

 • Je kunt de theorie uit het handboek Literair Mechaniek niet alleen in eigen woorden uitleggen en de basisbegrippen aan de hand van voorbeelden definiëren, maar de fenomenen waarnaar ze verwijzen ook zelf in literaire teksten herkennen.

 • Je kunt de aangeleerde basisbegrippen en technieken inzetten in een analyse van een gedicht of een verhaal.

 • Je kun je aan de hand van de analyse van een gedicht of verhaal argumenten leveren voor de interpretatie ervan.

 • Je bent in staat schriftelijk een wetenschappelijke analyse te presenteren, waarin de aangeleerde begrippen op een correcte en zinvolle manier zijn ingezet.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast bedraagt 140 uur:

 • 26 uur werkgroep

 • 50 uur zelfstudie ter voorbereiding op colleges

 • 30 uur werkstuk

 • 32 uur voorbereiden tentamen

 • 2 uur tentamen

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten (‘Aan verplichting voldaan’)

 • Na periode 1: tentamen met korte open (invul)vragen

 • Na periode 2: werkstuk

Weging

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde tussen de twee deeltoetsen (elk 50%), waarbij voor alle onderdelen het cijfer minstens een 5,5 moet zijn.

Herkansing

Zowel het tentamen na periode 1 alsmede het werkstuk na periode 2 mogen worden herkanst.

Nabespreking tentamen en werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen c.q. werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen c.q. werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Deel 1 uit Jan Rock e.a. (red.), Literatuur in de wereld. Vantilt, Nijmegen 2013, p 7-97.

 • Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek: Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Bussum: Couthino, 2013 (herziene druk)

 • Een selectie verhalen uit Joost Zwagerman (red.), De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 100 verhalen. Amsterdam: Prometheus, 2010.

 • De gedichten en dichtbundels die we lezen worden bij aanvang van de cursus bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen Mevr. Dr. Esther Op de Beek

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.