Studiegids

nl en

Inleiding linguïstiek – Taalwetenschap II

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Voldoende voor Taalanalyse.

Beschrijving

Aan de hand van het boek ‘Taal en taalwetenschap’ wordt een brede inleiding gegeven in de taalkunde. Waar mogelijk zal worden ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands en de verschillende moedertalen van de deelnemende studenten. De volgende gebieden van de taalkunde komen aan bod: fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische taalkunde en tweedetaalverwerving.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van taalwetenschappelijke basisbegrippen en de vaardigheid deze begrippen toe te passen bij het oplossen van concrete taalkundige problemen. Alle delen van de taalwetenschap komen daarbij aan de orde, van fonologie en fonetiek tot semantiek en pragmatiek, en van taalverwerving en discourse tot meertaligheid en taalverandering. Wanneer relevant zal gewezen worden op aansluiting met taalkundige bijvakken in het 3e jaar.

Rooster

Zie rooster Dutch Studies

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

totale studielast 140 uur:

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen boek en maken wekelijkse huiwerkopdrachten: 72 uur

  • voorbereiding deeltentamens: 36 uur

  • toetsing: 4 uur

Toetsing

Toetsing

Aan het eind van het eerste blok is er een deeltentamen bestaande uit gesloten vragen en korte open vragen over de eerste helft van de stof. De cursus wordt afgesloten met een tentamen over de tweede helft van de stof, eveneens bestaande uit gesloten vragen en korte open vragen.

Weging

De twee deeltentamens tellen elk mee voor 50%.

Herkansing

Bij een onvoldoende gemiddelde (5,5 of lager) voor de deeltoetsen is er één herkansingsmogelijkheid, waarbij alle stof aan de orde komt.
De deelcijfers zijn alleen geldig in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar beide onderdelen opnieuw halen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • berichtgeving over lopende zaken

  • beschikbaar stellen powerpointpresentaties en achtergrondinformatie

Literatuur

Baker, A.E., J. Don & K. Hengeveld (red.) (2013) Taal en taalwetenschap (2e editie). Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN 978 0 470 67213 6.
Voor het eerste college hoofdstuk 1 bestuderen

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus, neem contact op met de docent Dr. J. Caspers (https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/johanneke-caspers?_ga=2.5248755.1376176381.1553502333-1862639326.1548838511#tab-1). Voor administratieve vragen of bij problemen met de inschrijving in uSis kun je je wenden tot de onderwijsadministratie.
Voor overige vragen kun je de studiecoördinator mailen.

Opmerkingen

Niet van toepassing.