Studiegids

nl en

Methoden en technieken van letterkundig, taalkundig en historisch onderzoek - Cultuurwetenschap II

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Propedeuse Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit vak is toegankelijk voor reguliere studenten Dutch Studies en – als er plaats is – voor uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.

Beschrijving

In dit college wordt geleerd zelfstandig onderzoek te verrichten en schriftelijk vast te leggen op het gebied van de oudere en moderne letterkunde, taalkunde, vaderlandse geschiedenis en kunstgeschiedenis. Opdrachten vanuit verschillende invalshoeken moeten uiteindelijk leiden tot verslagen, waarin op systematische wijze en in goed Nederlands verslag wordt gedaan van het verrichte onderzoek.
De eerste weken leren de deelnemers de Nederlandse regels voor het samenstellen van een academisch werkstuk. In de weken daarna krijgen ze specifieke colleges voor letterkunde en geschiedenis (docent Honings), taalkunde (docent Caspers) en kunstgeschiedenis (docent Boers). In het programma zijn excursies opgenomen naar verschillende bibliotheken. Speciale aandacht wordt in dit college besteed aan Beroepsperspectieven; tijdens het slotcollege zal een alumnibijeenkomst worden georganiseerd, met alumni van de verschillende specialisaties.

Leerdoelen

De deelnemers leren zelfstandig onderzoek te verrichten op het gebied van letterkunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis en taalkunde, en daarvan helder en beargumenteerd schriftelijk verslag te doen. Om antwoord te kunnen geven op specifieke onderzoeksvragen moeten de studenten op de verschillende vakgebieden relevante literatuur verzamelen, selecteren en op de geëigende manier analyseren, een onderzoekje uitvoeren en een beargumenteerd antwoord op de onderzoeksvraag formuleren. De deelnemers leren werken met de kernbegrippen, het apparaat en de onderzoeksmethoden van de vier specialisatierichtingen van de opleiding Dutch Studies. Bovendien krijgen ze tijdens dit college informatie over Beroepsperspectieven van de opleiding.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen literatuur: 52 uur

  • uitvoeren opdrachten en schrijven nota’s: 60 uur

Toetsing

Alle opgedane kennis moet worden toegepast in zelfstandig verricht onderzoek, waarvan verslag wordt gedaan in drie schriftelijke werkstukken die aan alle academische eisen voldoen.

Weging

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de werkstukken (elk 33%), die alle drie voldoende moeten zijn.
De deelcijfers zijn geldig alleen in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar alle onderdelen opnieuw halen.

Herkansing

Alle drie werkstukken mogen in overleg met de docent één keer worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

  • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

  • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

Voor het eerste college moet worden bestudeerd: Sanders, E. (2011) Eerste Hulp Bij e-Onderzoek. Amsterdam: Early Dutch Books Online

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Bij problemen met de inschrijving in usis neem contact op met het secretariaat

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de coördinator van de cursus, Dr. J. Caspers.

Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar.

Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.