Studiegids

nl en

Schrijven/Grammatica 1B - Taalverwerving I

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De schrijfvaardigheid van de deelnemers moet liggen op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Dit college is toegankelijk voor de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies en – als er plaats is – uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.

Beschrijving

In dit college komen verschillende aspecten van het schrijven aan bod: formeel schrijven, opbouw van een brief, van een betoog, schrijfstijl, etc. Als ondersteuning worden de belangrijkste grammaticale verschijnselen van het Nederlands herhaald en direct toegepast in de wekelijkse gevarieerde schrijfopdrachten.

Leerdoelen

Schrijven: in termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar het niveau B1. Bovendien leren de cursisten andere belangrijke aspecten van het schrijven: De opbouw van een brief of een betoog, spelling, gebruik van woordenboeken etc. De belangrijkste grammaticale regels kunnen worden toegepast.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege, aanwezigheid is verplicht.

Studielast

De totale studielast is 140 uur

 • colleges: 28 uur

 • BlackBoardtoetsen over grammaticainclusief voorbereiding: 20 uur

 • collegevoorbereiding & maken opdrachten uit de reader: 82 uur

 • voorbereiding tentamen Schrijven: 7 uur

 • tentamen Schrijven: 3 uur

Toetsing

Toetsing en weging

 • diverse digitale grammaticatoetsen. Deze toetsen bestaan uit meerkeuzevragen en korte invulvragen. (totaal 10%)

 • twee schriftelijke grammaticatentamens, één halverwege het semester, één aan het eind ervan. Ieder tentamen gaat over de helft van de stof. (ieder 20%).

 • De schrijfopdrachten die als huiswerk worden opgegeven moet worden ingeleverd (10%)

 • tentamen Schrijven na afloop van het semester. Dit tentamen bestaat uit zinnen die aangevuld moeten worden en enkele korte schrijfopdrachten. In de schrijfopdrachten mag het aantal fouten niet meer zijn dan 13% van het aantal woorden. (40%).
  Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij als aanvullende eis geldt dat beide grammaticatentamens én het schrijftentamen voldoende moeten zijn.

Herkansing

Beide grammaticatentamens en het schrijftentamen kunnen worden herkanst. Deze herkansingen vinden plaats in juni ook als het college Schrijven/Grammatica in het eerste semester is aangeboden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt ingensief gebruik gemaakt van Blackboard. Via Blackboard wordt materiaal ter beschikking gesteld, antwoorden gepubliceerd en toetsen afgenomen.

Literatuur

 • Syllabus Schrijven 1B beschikbaar via Blackboard

 • De Bakker, M. Meijboom, A. Norbart e.a.: Nederlands in hoofdlijnen, praktische grammatica voor anderstaligen, theorieboek en oefenboek (Groningen, Wolters Noordhoff 2005).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Raadpleeg de uSis-website voor instructie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent mw. L.M. Winkelmolen.
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Bij voldoende belangstelling wordt dit college ook aangeboden in het 1e semester.