Studiegids

nl en

Een argumentatieve benadering van populisme

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

De opkomst en het succes van populistische politici stelt de argumentatietheorie voor een nieuwe uitdaging. Wordt bijvoorbeeld een beroep op de massa in de argumentatietheorie als een* ad populum-drogreden beschouwd, populisten lijken met succes een beroep te doen op het democratische aspect van standpunten die ‘de mening van het volk’ reflecteren. Ook lijkt het geen probleem te zijn dat deze politici vaak een loopje nemen met de feiten. Zelfs wanneer fact checkers* de onjuistheid van hun argumenten aantonen, wordt dat veelal niet opgevat als een ondermijning van de standpunten die ermee worden verdedigd en lijkt de geloofwaardigheid van de spreker er ook geenszins door te worden aangetast.

In dit college proberen we verschillende vragen te beantwoorden met betrekking tot populistisch taalgebruik. Wat zijn hiervan de talige en argumentatieve karakteristieken, hoe valt dit methodologisch vast te stellen en welke interpretatieproblemen komen daarbij kijken? Welke consequenties heeft een argumentatieve duiding van het populistische discours in termen van rationaliteit? Biedt de argumentatietheorie middelen voor een effectief tegendiscours?

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de cursus kun je:

 • relevante onderzoeksvragen stellen op basis van literatuuronderzoek en bestudering van taalgebruiksverschijnselen in de praktijk;

 • complexe onderzoeksvragen analyseren in deelvragen en deze systematisch te onderzoeken;

 • argumentatietheoretische concepten toepassen op een relatief nieuw onderzoeksgebied (i.c. populisme);

 • een mondelinge bespreking leiden over een wetenschappelijk onderzoeksthema en de discussie daarover leiden;

 • zowel mondeling als schriftelijk verslag doen van eigen onderzoek en daarover discussiëren;

 • zowel mondeling als schriftelijk constructieve peer feedback geven op het onderzoek van een medestudent.

Rooster

Rooster MA - semester 2

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast = 280 uur.

 • Contacturen: 34

 • Voorbereiden literatuurcolleges: 70

 • Referaat literatuur en referaat paper: 12

 • Peer review (mondeling en schriftelijk): 12

 • Paper en opdrachten ter voorbereiding : 152

Toetsing

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten + referaat literatuur: voldoende

 • Referaat paper (20%)

 • Peer review (20%)

 • Paper (60%)

 • Je bent geslaagd als het gewogen eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

 • Voor het paper moet je minimaal een 5,5 halen; je kunt de definitieve versie van het paper één keer herkansen.

 • Is je eindcijfer ook na herkansing van het paper onvoldoende (< 5,5), dan moet je het vak volgend jaar opnieuw volgen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Het programma, de opdrachten en de literatuur staan op Blackboard

Literatuur

Op het college krijg je een studiewijzer met een literatuurlijst. Bekijk tijdig op Blackboard welke literatuur je voor het eerste college moet bestuderen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op de website.

Let op: studenten die geen MA Neerlandistiek studeren dienen voor goedkeuring c.q. toelating eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. H. Jansen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071-527 2144.
Het e-mailadres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.