Studiegids

nl en

Historische grammatica Grieks I

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Redelijke basiskennis van de klassiek-Griekse grammatica.

Beschrijving

De cursus is erop gericht om inzicht te geven in de belangrijkste klankwetten die zich tussen het Proto-Indo-Europees en de verschillende Oudgriekse dialecten, met name het klassieke Ionisch-Attisch, voorgedaan hebben. Verder is er aandacht voor ontstaan, werking en variatie van de verschillende Griekse schriftsystemen. De kennis wordt geoefend door het lezen en analyseren van een aantal van de oudste Griekse inscripties, waarbij ook het Myceens aan bod komt, en door het maken van opdrachten waarbij Griekse vormen als basis dienen voor reconstructie van eerdere stadia, of voorspeld moeten worden op basis van protovormen.

Leerdoelen

 • Kennis van de klankveranderingen die plaatsgevonden hebben tussen het Proto-Indo-Europees en het Grieks, met inbegrip van de interne variatie in tijd en ruimte (dialecten).

 • Kennis van en inzicht in de Griekse laryngaalontwikkelingen, de 1ste, 2de en 3de vergoedingsrekking, labiovelaarontwikkelingen, de Wet van Grassmann, palatalisaties, de ontwikkeling van consonantclusters, de ontwikkeling van de vocalische resonanten, en andere klankwetten.

 • Inzicht in de ontwikkeling van het Griekse klinkersysteem, en in de verschillende manieren waarop lange klinkers gespeld worden in het Grieks.

 • Kennis van de locatie in tijd en ruimte en de definiërende elementen van de Oudgriekse dialectgroepen.

 • Kennis van de ontwikkeling van en de variatie binnen de Griekse schriftsystemen.

 • Vaardigheid in het reconstrueren van protovormen, uitgaande van Griekse vormen (in sommige gevallen gebruikmakend van vergelijkbare vormen in andere IE talen).

 • Vaardigheid in het toepassen van de Griekse klankwetten op een gereconstrueerde PIE of Proto-Griekse woordvorm.

Rooster

Taalwetenschap (BA)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur, waarvan college (26 uur), opdrachten ter voorbereiding van het college (50 uur), voorbereiding tentamen en paper (64 uur).

Toetsing

 • tussentoets (schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen)

 • paper

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met (ii) de eis dat voor beide onderdelen een voldoende gehaald moet zijn. Voor het eindcijfer telt de tussentoets 30% mee, de paper 70%.

Herkansing

Beide onderdelen kunnen herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • eventuele extra documenten.

Literatuur

 • Syllabus (wordt toegestuurd na het eerste college).

 • Voor aanvullende informatie kan Rix, Helmut. Historische Grammatik des Griechischen: Laut- und Formenlehre. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt gebruikt worden, maar dit boek zullen we op college niet gebruiken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: A.J.J. Vertegaal

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator