Studiegids

nl en

JS Seminar LL

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Studenten wordt aangeraden dit vak alleen te kiezen als ze het voorgaande vak uit het LL cluster in het tweede jaar hebben afgerond. Voor studenten van buiten het Japanstudies-programma is basiskennis van het Japans een voordeel.

Beschrijving

In deze cursus richten we ons voornamelijk op synchrone taalbeschrijving: het beschrijven en analyseren van taal zoals die op een bepaald punt in de tijd (meestal het heden) gesproken wordt. Aandacht gaat daarbij m.n. uit naar morfologie (vormleer) en syntaxis (zinsleer). We zullen onder andere algemeen beschrijvend-taalkundig werk lezen en de theoretische implicaties daarvan proberen toe te passen op data uit het Japans. Daarnaast lezen we ook beschrijvingen en analyses van het Japans. Het doel is altijd om de talige data te begrijpen en te verklaren aan de hand van theorie: een zgn. bottom-up benadering. We kijken ook naar streektalen (“dialecten”) en naar een Ryukyuaanse taal. Tegen het eind maken we een uitstapje naar historisch Japans.
Naast methodologie en vakinhoudelijke kennis besteden we ook aandacht aan onderzoeksmethoden.

Leerdoelen

Deze cursus beoogt studenten de volgende vaardigheden bij te brengen.

 • Zelfstandig grammaticale aspecten van het Japans analyseren en beschrijven.

 • Kennis over methoden en technieken van taalkundig onderzoek naar het Japans

 • Het selecteren en gebruiken van bronmateriaal

 • Kritisch analyseren van bronnen

 • Algemene onderzoeksvaardigheden

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm Zie ook het programmaschema

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur (5.0 EC)

 • Colleges bijwonen: 12 × 2 = 24 uur

 • Het bestuderen van de literatuur: 50 uur

 • Het schrijven van literature review: & scriptievoorstel: 26 uur

 • Het schrijven van de eindpaper 30 uur
  Voorbereiden presentatie 10 uur

Toetsing

Deelcijfers worden op de volgende manier gewogen.

 • Participatie (aanwezigheid; actieve deelname aan college & discussies): 20%

 • Literature review (ca. 1.500–2.000 woorden): 30%

 • Eindpaper (ca. 2.500–3.000 woorden): 50%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Presentaties worden enkel als voldoende of onvoldoende beoordeeld en worden niet meegenomen in de weging van het eindcijfer. Zonder een voldoende voor de presentatie geldt de hele cursus echter als onvoldoende (onv.).

Aanvullende eisen

Studenten dienen deel te nemen aan 70% van alle colleges. De presentatie moet als voldoende zijn beoordeeld.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen en communicatie

 • Het inleveren van opdrachten

Literatuur

Literatuur dient door de studenten zelf in de bibliotheek gezocht te worden. Een aantal teksten is in een reader opgenomen.

Aanmelden Dit wordt door de onderwijsadministratie ingevuld

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact Gelieve zelf de link naar uw medewerkerpagina in te vullen

M.J. van Berlo MA