Studiegids

nl en

Teksten IIa

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Teksten Ib en Kanji 1a. Alleen hoofdvakstudenten Japans. Deze cursus is bestemd voor studenten die hun eerstejaars vakken hebben afgerond en dient als basis voor het verder ontwikkelen van taalkundige en (inter)culturele vaardigheden tot het middenniveau. Studenten die dit onderdeel volgen behoren basale spreek- en luistervaardigheden te hebben, bekend te zijn met grammaticale structuren zoals uitgelegd in deel 1 & 2 van Minna no Nihongo, en in staat te zijn om ruwweg 500 kanji karakters te kunnen lezen en schrijven.

Beschrijving

Deze cursus beoogt het vermogen van studenten te vergroten om geschreven stukjes te lezen over verschillende onderwerpen op middenniveau met behulp van de eerder bestudeerde grammatica en nieuw geleerde zinsstructuren. 2 colleges van 2 uur per week. Gebruikt wordt het boek “Teema Betsu, chuukyuu kara manabu”. Uit dit boek wordt van een selectie v.d. 20 hoofdstukken de hoofdtekst gelezen, vertaald en inhoudelijk behandeld. Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteed aan het idiomatisch gebruik van het Japans (bunkei hyougen) en aan zinsstructuren.
Vanaf blok II zal met het oog op het buitenlandverblijf van de studenten in het 2e semester extra aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden om de overgang van“lezen om de taal te leren” naar“lezen om inhoudelijke informatie te vergaren” te kunnen maken.

Leerdoelen

De focus zal gericht zijn op “lezen om de taal te leren”, m.a.w. studenten zullen hun actieve kennis en beheersing van vocabulaire, kanji, grammatica, zinsstructuren en taalkundige conventies vergroten. Zij zullen hun lees- en vertaalvaardigheden ontwikkelen door het begrijpend lezen van bewerkte teksten met een lengte van enkele paragrafen, en ze zullen een begin maken om, met behulp van woordenlijsten en/of woordenboeken, eenvoudige authentieke materialen te leren lezen, zoals rubrieken in een tijdschrift of krant.
Door middel van deze leesoefeningen zullen studenten in staat zijn om de verschillen tussen Japanse en Nederlandse/Engelse zinsstructuren en lexicale items te onderscheiden, en te kunnen reflecteren over Japanse grammatica in contextueel verband. Studenten zullen de gelegenheid krijgen zich te bekwamen in het gebruik van naslagwerken (zoals woordenboeken, bronnen op het internet, specialistische naslagwerken om bijv. de lezing van namen op te zoeken, etc.).

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast voor de cursus = 140 uur.

  • college-uren: 24 × 2 = 48 uur

  • toets (2 uur) en tentamen (3 uur) = 5 uur

  • voorbereiding colleges: 87 uur (gemiddeld 3 à 3.5 uur)

Toetsing

  • een midterm-toets met open opdrachten (focus op grammatica en zinsstructuren) 30%

  • schriftelijk tentamen met vertaalopdrachten en begrijpend lezen-vragen 70%
    Zowel de midterm-toets als het schriftelijk tentamen met vertaalopdrachten en begrijpend lezen-vragen worden in januari herkanst. Om toegang te krijgen tot de vervolgcursus Teksten IIB moet het schriftelijk tentamen (70%) met een voldoende worden afgerond.

Voor dit vak geldt een participatieplicht (incl. aanwezigheid) van minimaal 80%.

Nabespreking
Studenten hebben de mogelijkheid hun (her-)tentamen in te zien binnen dertig dagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Neem hiervoor contact op met de docent.

Blackboard

Ja, zie voor meer informatie Blackboard.
Blackboard wordt voornamelijk gebruikt voor de communicatie met de studenten (cijfers e.d.) en om extra grammaticale uitleg te verschaffen

Literatuur

•テーマ別 中級から学ぶ日本語 〈三訂版〉LET OP!!: je moet de 3e (herziene) editie hebben; deze is inhoudelijk anders dan de vorige editie van dit boek dat we de afgelopen jaren hebben gebruikt.

De 3e editie dateert van 2014/12/16

ISBN 978-4327384654

•『どんな時どう使う 日本語表現文型辞典』 Tomomatsu, Etsuko et al.: Essential Japanese Expressions, ALC, 2007. ISBN 978-4-7574-1235-4.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

M.M.E. Buijnsters