Studiegids

nl en

Taalkundige Structuur (Grammar) Ia

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het ontwikkelen van de kennis van studenten van de basisgrammatica van het Japans. Er zal uitleg en oefeningen gegeven worden over verschillende taalkundige aspecten van de Japanse grammatica. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica uit te breiden. Daarnaast zal in colleges aandacht geschonken worden aan de eigen visie van studenten op het Japans en hun ervaring met het verwerven van de taal in een bredere (en meer theoretische) context van taalkunde en taalverwerving.

Leerdoelen

Het begrijpen en kunnen toepassen van basiselementen van de Japanse grammatica en zinsstructuren, en het ontwikkelen van vaardigheden om deze te analyseren.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 42 uur

 • Bestuderen Literatuur: 30 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 40 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Het cijfer voor dit vak wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk tentamen over de collegestof. Het tentamen duurt twee uur. De opzet van tentamen en hertentamen is identiek. De inhoud van het tentamen is te vergelijken met de wekelijkse online toetsjes, en bestaat uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen. Voor de tentamens wordt van studenten verwacht dat zij naast de in de colleges behandelde stof ook het volledige vocabulaire van Minna no Nihongo, lessen 1 t/m 25 en alle karakters kennen zoals behandeld bij het vak Kanji 1a. Tijdens de colleges zal extra aandacht worden besteed aan de structuur van het tentamen.

Studenten die minder dan 70% van de colleges hebben bijgewoond worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en zullen het vak niet met goed gevolg kunnen afsluiten.

Weging

Het cijfer voor dit vak wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk tentamen over de collegestof, en een cijfer voor aanwezigheid en participatie. Deze cijfers worden op de volgende manier gewogen. • Tentamen: 90% • Aanwezigheid en participatie: 10%

Herkansing

De opzet van het hertentamen is identiek aan die van het eindtentamen.

Inzage en nabespreking

Studenten hebben de mogelijkheid hun (her-) tentamen in te zien binnen dertig dagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Informatie hierover wordt t.z.t. via Blackboard verspreid

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen en communicatie

 • Het verspreiden van de slides die tijdens het college worden gebruikt.

 • Oefeningen

 • Aanvullend materiaal

Literatuur

 • Minna no Nihongo Shokyū 1 (dai 2-han): Hon'yaku bunpō kaisetsu: Eigoban [Translation & grammatical notes (2nd edn.), English]. Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-604-3)

 • Makino, Seiichi & Michio Tsutsui. 1989. A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan Times. (ISBN 4-7890-0454-6; aanbevolen maar niet verplicht)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

M.J. van Berlo MA M.M.E. Buijnsters