Studiegids

nl en

Journalistieke en Redactionele Vaardigheden

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC). Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

In deze basiscursus bestuderen we niet alleen de theorie over de journalistieke genres nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal, maar gaan we deze journalistieke producten ook zelf maken. Daarin gaat het over het schrijven ervan maar speelt ook nieuwsgaring een rol. Ook bespreken we journalistieke gedragscodes en ethische kwesties. Uiteraard worden de verhalen grondig becommentarieerd, door docent en medestudenten. Studenten krijgen checklists om werk van medestudenten op systematische wijze van commentaar te voorzien. Ook dat redigeren maakt onderdeel uit van het eindcijfer. Na afloop van de colleges beschikken studenten over een portfolio met een aantal journalistieke producten en hebben ze leren werken met deadlines.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De organisatie van redactioneel en journalistiek werk

 • De beginselen van de journalistieke stijl en werkwijze

 • De belangrijkste kenmerken van de journalistieke genres nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal

 • De redactie van journalistieke teksten

 • De voornaamste voor journalisten relevante zoekmachines, zoektechnieken en websites

 • De belangrijkste discussies en nieuwe inzichten in het journalistieke werkveld

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • De beginselen van het journalistieke handwerk

 • Het schrijven van nieuwsberichten, interviews en achtergrondverhalen

 • Redigeren, zowel op papier als met de redactiefuncties van Word

 • Nieuwsgaring en informatie zoeken met behulp van internet

Rooster

website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • volgen van college: 28 uur

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 20 uur

 • tijd voor het maken van opdrachten: 75 uur

 • redigeren van andermans teksten: 17 uur

Aanwezigheidsplicht Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten ze de werkgroep volgend jaar overdoen.

Toetsing

De stof wordt getoetst met het maken van concrete journalistieke producten, die moeten voldoen aan de criteria van het genre én op tijd ingeleverd moeten zijn. Het werken met deadlines is expliciet onderdeel van de cursus.

Cijfer is het resultaat van deelcijfers voor de opdrachten, waarbij de sleutel is:

 • Interview: 2x

 • Achtergrondverhaal: 3x

 • Redigeren van een achtergrondverhaal: 1x

 • Column: 1x

Herkansingsbeleid: Het achtergrondverhaal en het interview kunnen bij een onvoldoende (5,9 of lager) eenmaal herkanst worden. Die herkansingen kunnen of meteen tijdens de werkgroep gemaakt worden of, uiterlijk in de maand januari na het eerste semester.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Aanschaffen:

 • Henk Asbreuk, Addie de Moor en Esther van der Meer: Basisboek Journalistiek schrijven. Schrijftechnieken en genres voor online, krant en tijdschrift. Derde druk. Groningen: Wolters Noordhoff, 2017. [3e druk is totaal herzien. Eerdere drukken uit 2007 en 2013 zijn niet meer bruikbaar].

Aanmelden

Je mag je alleen aanmelden voor een vak wanneer je bent toegelaten tot de minor.

Toelating en Inschrijving JNM Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Contact

Docent: Dr. A.R.J. Pleijter

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 1.02b.