Studiegids

nl en

Arbeidsrecht

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vak Arbeidsrecht geeft u in het tweede jaar van de studie een overzicht van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. De doelstelling van het vak betreft de introductie in de eigen kenmerken van het sociaal recht:

 • ongelijkheidscompensatie / bescherming van de zwakkere partij(en).

 • integratie van publiek- en privaatrecht

 • samenhang van collectieve en individuele rechtsregels

In het vak arbeidsrecht worden drie thema’s besproken:

 • het individuele arbeidsrecht

 • het collectieve arbeidsrecht en

 • het socialezekerheidsrecht.

Het individuele arbeidsrecht normeert de individuele relatie tussen werkgever en werknemer. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn het arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht. Het collectieve arbeidsrecht normeert de collectieve relaties tussen werkgevers en werknemers. Dit omvat met name het medezeggenschaps-, cao- en stakingsrecht. Het socialezekerheidsrecht als derde tak van het sociaal recht regelt de bescherming van de bestaanszekerheid van burgers op het gebied van arbeid en inkomen door re-integratieactiviteiten en uitkeringen. In dit vak ligt de nadruk op de sociale zekerheid voor werknemers: regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
Het vak geeft een gedegen inleiding tot voorgenoemde drie delen aan de hand van de onderliggende vraag hoe het recht kan bijdragen aan sociale cohesie.

Leerdoelen

Doel van het vak

 • Met de door u reeds vergaarde voorkennis van het publiek- en privaatrecht, bent u in staat om elementen uit deze rechtsgebieden te herkennen in het arbeidsrecht, te beschrijven wat hun onderlinge samenhang is en in een concrete casus te benoemen welk (integratieve-) toetsingskader van toepassing is;

 • U kunt de eigen kenmerken, kerngebieden, logica en dynamiek van het arbeidsrecht beschrijven, herkennen en onderscheiden van en/of relateren aan de kenmerken van andere rechtsgebieden;

 • U kunt actuele ontwikkelingen problematiseren door deze in verband te brengen met fundamentele beginselen van het arbeidsrecht;

 • U bent in staat om de opgegeven literatuur, relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie efficiënt te lezen en interpreteren. U kunt in relevante jurisprudentie de centrale feiten en rechtsregels lokaliseren, onthouden en uitleggen;

 • Op basis van de opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie kunt u juridische schema’s afleiden en toepassen op de in een concrete casus omschreven feiten en omstandigheden. Hiertoe dienen ook de verschillende arresten juist gerelateerd te worden aan het schema: welke stap in het schema wordt door welk arrest ingevuld;

 • U kunt in een redelijk complexe casus aan de hand van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie de rechtsgeldigheid van een actie en/of overeenkomst beoordelen en de verschillende rechten en plichten van werknemer en werkgever benoemen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docent(en): Prof. mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen hoofdstukken uit leerboek, opgegeven rechtspraak

Werkgroep

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docent(en): mr. E.L.H. van der Vos, mr. S. Kali, mr. B.P. ter Haar

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijk voorbereiden casus aan de hand van leerboek, wet- en regelgeving en rechtspraak.

 • In de werkgroepen wordt aanvullende stof uitgelegd en worden casusopdrachten behandeld.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (casus).

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • G.J.J. Heerma van Voss & B. Barentsen, Inleiding Nederlands sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. S. Kali

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG B1.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen