Studiegids

nl en

Strafprocesrecht

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Inleiding Strafrecht

Beschrijving

In dit vak staat het formele strafrecht, oftewel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. In het onderwijs komen de doelstellingen, dragende beginselen en systematiek van het strafproces(recht) aan de orde. Daarbij wordt voortgeborduurd op in het eerste en tweede jaar opgedane kennis. Studenten leren vanuit die grondslagen en beginselen ontwikkelingen binnen het strafproces(recht) te problematiseren. In dit verband wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen rondom de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Tevens worden in het vak de belangrijkste strafprocesrechtelijke thema’s besproken en wordt in de werkgroepen geoefend met de toepassing daarvan op concrete casus. Daarbij is uitdrukkelijk aandacht voor de verschillende rollen van procesdeelnemers in het strafproces en de wijze van formuleren van verweren en reageren dan wel beslissen op verweren vanuit die rollen.

Voor studenten die dit vak volgen in het kader van de bachelor Criminologie geldt dat dit vak deel uitmaakt van de leerlijn Recht, Beleid & Organisatie.

Leerdoelen

Doel van het vak: Het doel van het vak is het verkrijgen van inzicht in de doelstellingen, dragende beginselen en systematiek van het strafprocesrecht, alsmede – aan de hand van wetgeving en jurisprudentie – het kunnen identificeren en oplossen van strafprocesrechtelijke vraagstukken zoals die zich voordoen in concrete casus vanuit verschillende rollen.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt reflecteren op de verschillende fasen in het strafproces alsmede de bij die verschillende fasen behorende en werkzame actoren vanuit het perspectief van de fundamentele beginselen en doelstellingen van het strafproces(recht).

 • U kunt actuele ontwikkelingen problematiseren door deze in verband te brengen met fundamentele beginselen en de doelstellingen van het strafproces(recht).

 • U kunt in een gemiddeld complexe casus, met gebruikmaking van wetgeving en jurisprudentie, het gebruik van toezichtbevoegdheden, opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen toetsen.

 • U kunt in een gemiddeld complexe casus de wettelijke bewijsregels toepassen en beoordelen of een klacht over de bewijsmotivering in cassatie kans van slagen heeft.

 • U kunt in de rol van officier van justitie in een gemiddeld complexe casus de rechtmatigheid en opportuniteit van de vervolgingsbeslissing beoordelen en reageren op door de verdediging naar voren gebrachte verweren.

 • U kunt in de rol van de verdediging in een gemiddeld complexe casus voor het strafproces relevante aspecten identificeren en naar aanleiding daarvan een verweer formuleren.

 • U kunt in de rol van rechter in een gemiddeld complexe casus gemotiveerd beslissingen nemen op de meest gangbare strafprocesrechtelijke verweren.

 • U kunt uitleggen hoe de in het onderwijs aan de orde gekomen aspecten van EVRM en EU-recht doorwerken in het Nederlandse strafproces(recht).

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 11

 • Docent: Prof. mr. J.H. Crijns en prof.dr.mr. M. Kessler

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 11

 • Namen docenten: mr. dr. K.M. Pitcher, mr. L. Wijtman, mr. L.B. Esser, mr. M. Samadi e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en het maken van de opdrachten uit het werkboek. Bij inschrijving voor een werkgroep verplichten studenten zich dan ook nadrukkelijk tot schriftelijke voorbereiding van en (inter)actieve deelname aan deze vorm van onderwijs.

Toetsing

Tussentoets

 • Een tussentoets (van nader te bepalen duur) in een van de breekweken van het onderwijs in de vorm van een tentamen, waarbij de tot dan toe voorgeschreven stof wordt getoetst middels (voornamelijk) meerkeuzevragen.

 • De tussentoets telt voor 30% van het eindcijfer en kan niet worden herkanst.

 • De tussentoets geldt slechts voor het eerstekanstentamen dat wordt afgenomen in het jaar dat de tussentoets is gemaakt en telt niet mee voor het hertentamen.

 • De tussentoets maakt verplicht onderdeel uit van het eerstekanstentamen.

Tentamen

 • Tentamen van 3 uur met open vragen (resultaat is 70% van het eindcijfer). Getoetst wordt alle voor het vak voorgeschreven stof.

 • Hertentamen van 3 uur met open vragen (resultaat is 100% van het eindcijfer). Getoetst wordt alle voor het vak voorgeschreven studiestof.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Keulen & Knigge, Strafprocesrecht, Kluwer, laatste druk.

 • K. Vriend, Arresten strafrecht/strafprocesrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk.)
  Voor het raadplegen van voorgeschreven niet in deze bundel opgenomen jurisprudentie kan gebruik worden gemaakt van digitale catalogi.

Werkboek: Werkboek Strafprocesrecht bachelor 3, 2019-2020

Reader

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. M. Samadi

 • Werkadres: KOG kamer B3.34

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 - 527 2597

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7529

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl