Studiegids

nl en

LLP

Vak
2019-2020

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

LLP bestaat uit twee delen:

 • de LLP-bijeenkomsten voor voltijdstudenten;

 • de taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten.

LLP-bijeenkomsten: Antwoord op vele vragen van eerstejaarsstudenten:

 • Wat gebeurt er op de universiteit en onze faculteit? Wat doen docenten de hele dag? Waarom zijn recht en criminologie fascinerend? Waarom zijn recht en criminologie onontkoombaar in het dagelijkse leven? Wat wordt er van u als student verwacht? Waar kunt u terecht als u problemen heeft met uw studie? Hoe moet een arrest van de Hoge Raad worden gelezen en waar en hoe vindt u een antwoord op juridische of criminologische vragen? Op deze en nog veel meer vragen wordt bij Leiden Law Practices (LLP) een antwoord gegeven. Door LLP leert u in korte tijd veel andere nieuwe studenten kennen, raakt u vertrouwd met het universitaire leven en leert u academische basisvaardigheden die u helpen om grip te krijgen op uw studie. In LLP worden studenten niet massaal, maar juist persoonlijk benaderd in een vertrouwde, vaste tutorgroep van ongeveer 30 studenten. De tutorgroep wordt geleid door een docenttutor en een studenttutor (een ouderejaarsstudent). Met uw tutorgroep volgt u een gevarieerd programma.

 • Het programma bestaat uit acht verplichte LLP-bijeenkomsten (inclusief praktijkbezoeken), die onder meer in het teken staan van kennismaking, informatie over de faculteit, taal, wet en jurisprudentie, de gang van zaken bij een rechtszitting, onderzoeksvaardigheden, debat, bewustzijn van mogelijkheden voor studiekeuzes en loopbaan en de gang van zaken bij tentamens. Daarnaast zijn er drie facultatieve bijeenkomsten: een taaltraining, een sessie waarin de studenttutor studie- en tentamentips geeft en een (over twee dagen verspreide) studievaardighedentraining.

 • Met uw tutorgroep maakt u kennis met de praktijk door het afleggen van een rechtbank- en/of werkbezoek. Bij studievoortgangsgesprekken, die plaatsvinden na de tentamenperiodes, bespreekt u met uw docent- en studenttutor uw studieresultaten en knelpunten of wensen over de invulling van de studie. Zo nodig wordt u verwezen naar een studieadviseur.

 • Veel tutorgroepen ondernemen op vrijwillige basis gezellige activiteiten.

Studenttutor en docenttutor: steunpilaren in LLP

 • Binnen het LLP is de studenttutor uw ‘praktische’ steun en toeverlaat. Met veel van uw vragen kunt u bij hem/haar terecht. Zo nodig verwijst hij/zij u naar een andere informatiebron binnen de faculteit. De studenttutor heeft de organisatorische leiding binnen het LLP en leidt (alleen of samen met de docenttutor) een aantal LLP-bijeenkomsten. Daarnaast geeft hij/zij feedback op bepaalde opdrachten.

 • De docenttutor leidt ook een aantal LLP-bijeenkomsten, geeft u eveneens feedback bij bepaalde opdrachten, volgt uw studieresultaten en bespreekt deze met u in (individuele) studievoortgangsgesprekken, samen met de studenttutor. Ook geeft de docenttutor een ‘kijkje in de keuken’ door in meer detail te vertellen over zijn of haar werkzaamheden binnen of buiten de faculteit. Bijvoorbeeld: werkgroepen en colleges geven, tentamens beoordelen, wetenschappelijk onderzoek doen (binnen de faculteit),en procederen als advocaat of zittingswerkzaamheden verrichten als rechter (buiten de faculteit).

Wanneer vindt LLP plaats?

 • De bijeenkomsten en activiteiten met uw tutorgroep vinden vooral plaats in het eerste semester.

 • LLP start aan het begin van het studiejaar met een Introductieweek, waarin u onder meer een Introductiecollege en een (ludiek) college over taalvaardigheid en (n)etiquette krijgt.

 • De eerste drie tutorbijeenkomsten vinden plaats in de Introductieweek. De studievoortganggesprekken worden gehouden na de tentamenperiodes in het eerste en tweede semester.

Taaltoets in LLP (voltijd- en deeltijdstudenten)

 • De faculteit hecht eraan dat u zich in een vroeg stadium van uw studie bewust bent van het belang van de Nederlandse taal, en dat u weet wat uw niveau is ten aanzien van bepaalde aspecten van uw juridische of criminologische taalbeheersing.

 • In LLP wordt daarom veel aandacht besteed aan taal. Bovendien maakt een juridische taaltoets (voor studenten Juridische Opleidingen) resp. een criminologische taaltoets (voor studenten Criminologie) deel uit van LLP. De taaltoets moet met goed gevolg worden afgelegd.

 • Voorafgaand aan de taaltoets wordt een (facultatieve) taaltoetstraining gegeven. Hierin wordt een aantal basisregels opgefrist ten aanzien van (werkwoord)spelling en grammatica en worden lastige vragen behandeld uit een eerder afgenomen taaltoets. U kunt verder oefenen voor de taaltoets door een proeftaaltoets en oude versies van de taaltoets te maken, en uw antwoorden vervolgens te controleren aan de hand van de antwoordsleutels. Zie de Brightspace-omgeving van de taaltoets.

 • Ook kunt u uw taalbeheersing oefenen via de site van Taalwinkel. Vooral de oefeningen in en informatie/testen over (werkwoord)spelling, woordenschat, grammatica en leesvaardigheid maken duidelijk wat u op deze terreinen eventueel nog kunt verbeteren. Via de site van Beter spellen kunt u meedoen aan dagelijkse spellingstesten. Daarnaast staan er nog veel meer oefeningen, tips en links naar oefensites op de Brightspace-omgeving van de taaltoets. In de afgelopen studiejaren is gebleken dat woordenschat (inclusief spreekwoorden, gezegdes, uitdrukkingen en vaste voorzetselcombinaties) veelal een struikelpunt vormt. Het is dus verstandig daaraan tijdig aandacht te besteden.

Effectief studeren: training studievaardigheden
Leren om effectief te studeren is eveneens een aandachtspunt in LLP. U kunt bij een professionele trainer een (over twee dagen verspreide) training volgen om uw studievaardigheden te vergroten. De training was afgelopen jaren een groot succes (gemiddelde beoordeling een 8). Zie hierna onder ‘Onderwijsvorm’ voor meer informatie.

Leerlijn
Dit vak maakt binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid deel uit van de leerlijn juridische kernvaardigheden. Kijk voor meer informatie op de website Leiden Law Skills.

Leerdoelen

Doel van het vak

LLP heeft tot doel u als eerstejaarsstudent van een Juridische Opleiding behulpzaam te zijn bij het maken van de overstap naar de universiteit en bij uw integratie in het universitaire en facultaire leven. Ook heeft LLP tot doel u academische basiskennis en basisvaardigheden bij te brengen. Na afronding van LLP bent u in grote lijnen vertrouwd met de gang van zaken en de organisatie van de faculteit en kunt u aanspreekpunten identificeren binnen de faculteit voor bepaalde studiegerelateerde vragen of problemen (zoals studieadviseurs, studiedecanen).

Ook kunt u op basaal (kennismakings)niveau:

 • uitleggen waarom het recht of de criminologie van belang is voor de samenleving;.

 • uitleggen wat een ‘academische houding’ inhoudt en wat het belang hiervan is bij uw studie;

 • universitaire gedragsregels weergeven (onder andere over plagiaat en fraude);

 • de basisrechtsregels uit de wet, jurisprudentie en verdragen vinden in uw wettenbundel en/of jurisprudentiebundel en juridische databanken;

 • de relevante onderdelen vinden in een rechterlijke uitspraak;

 • een wets- of verdragsbepaling en/of rechterlijke uitspraak in de relevante elementen ontleden;

 • een doorzichtige, navolgbare en juridisch resp. criminologisch correcte argumentatie opstellen voor de beantwoording van een eenvoudige onderzoeksvraag voor een overzichtelijke juridische resp. criminologische kwestie;

 • voor de beantwoording van uw eenvoudige rechtsvraag of criminologische onderzoeksvraag relevante van niet-relevante argumenten onderscheiden;

 • zich een onderbouwd eigen oordeel vormen over een juridische resp. criminologische kwestie of een eenvoudige onderzoeksvraag/rechtsvraag.

Daarnaast kunt u:

 • een tekst schrijven in begrijpelijke volzinnen zonder taal- of spelfouten;

 • debatteren over een eenvoudige juridische of criminologische stelling;

 • beschrijven hoe de gang van zaken is bij een rechtszitting die u hebt bijgewoond, en welke gedragskenmerken van belang zijn voor het in goede banen leiden van een rechtszitting;

 • een aantal basale leerstijlen en leerstrategieën (zoals mindmapping en geheugentechnieken, sneller lezen met meer begrip, aantekeningen maken) reproduceren die van belang zijn voor uw studievaardigheden;

 • een beeld schetsen van uw loopbaanmogelijkheden en eventuele maatschappelijke en/of facultaire nevenactiviteiten;

 • toelichten waarom de Nederlandse taal en correct taalgebruik van belang zijn bij uw opleidingen en in het juridische of criminologische beroepsleven. Behaalt u de taaltoets, dan beheerst u het juridisch respectievelijk criminologisch Nederlands ten aanzien van de getoetste deelaspecten op een voldoende tot goed niveau voor een eerstejaarsstudent. Gedurende uw studie worden ook andere deelaspecten van uw taalgebruik getoetst, bijvoorbeeld uw schrijfvaardigheden bij de beantwoording van open vragen bij tentamens of bij een juridisch betoog, een essay of een scriptie.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Aantal à 1 uur: 1

 • Onder voorbehoud vinden in de Introductieweek drie colleges plaats: een Introductiecollege, een (ludiek) college over taal en een interactief college met gastsprekers.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voor het interactieve college dienen opdrachten te worden vervuld die zijn opgenomen op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 1

 • Aantal à 2 uur: 5 of 6

 • De docent- en studenttutor organiseren een (gast)lezing (in werkgroepvorm) of een werkbezoek.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van het studiemateriaal in de syllabus ter voorbereiding op de tutorbijeenkomsten. Voor een aantal bijeenkomsten dienen vragen te worden gemaakt, een zoekopdracht te worden vervuld of moet een mondelinge of schriftelijke presentatie worden voorbereid.

Practicum

 • Aantal à 2 uur: 1 of 2

 • Omschrijving: een rechtbankbezoek en een werkbezoek of (gast)lezing, van ieder ongeveer 2 uur

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding vindt in beginsel plaats in een tutorbijeenkomst. Eventueel dient studiemateriaal te worden bestudeerd uit de syllabus of gepubliceerd via Brightspace.

Juridische/criminologische informatiebijeenkomst naar aanleiding van een film

 • Aantal à 2,5 uur: 1

 • In de Introductieweek bekijken alle tutorgroepen een juridisch/criminologisch getinte film. Vervolgens bespreken docenten de film met de studenten en geven zij een inhoudelijke toelichting op de film vanuit hun specialisme/vakgebied.

Spreekuursessie over toetsing en taalvaardigheidstraining

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Omschrijving: voorafgaand aan de tentamens en de taaltoets wordt extra informatie gegeven over effectief studeren en toetsing. Ook worden basisregels doorgenomen ten aanzien van werkwoordspelling en grammatica, en een aantal lastige vragen uit eerdere taaltoetsen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van een proeftaaltoets. Eventueel dient studiemateriaal uit de syllabus te worden bestudeerd.

Studiebegeleiding

 • Aantal à 0,2 uur: 1 tot 3

 • Omschrijving: studievoortganggesprekken met tutoren. De duur van de gesprekken is afhankelijk van de afspraken hierover met de tutoren.

Facultatieve training studievaardigheden (externe professionele trainer)

 • Aantal à 4 uur:

 • Omschrijving: tegen een geringe bijdrage van de cursisten vindt (over twee dagen verspreid) een (facultatieve) training plaats ter vergroting van studievaardigheden. Trainingsdagen zijn 7 en 14 december. Onderwerpen zijn onder meer: overzicht houden in studiestof, slimmer studeren, concentratieverbetering, beter aantekeningen maken, sneller lezen met meer begrip, geheugentechnieken. Naam trainer: de heer J. Cliteur (Purple Monkey).

Toetsing

 • Toets: 2 uur

 • Nabespreking: 1,5 uur

 • Omschrijving: juridische resp. criminologische taaltoets

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van een proeftaaltoets, raadpleging van en eventueel oefening via de site van Taalwinkel (met name over (werkwoord)spelling, woordenschat en leesvaardigheid), kennisname van oude versies van de taaltoets en andere oefeningen en oefensites via de Brightspace-omgeving van de taaltoets.

NB De namen van de docenten voor de verschillende bijeenkomsten worden nader bekendgemaakt.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Juridische resp. criminologische taaltoets in de vorm van meerkeuzevragen. Het resultaat wordt niet uitgedrukt in een cijfer, maar met een G voor gedaan of een O voor onvoldoende.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Voor studenten van de Juridische Opleidingen (dus Rechtsgeleerdheid, Entrepreneurship and Management, International Business Law, Rechtsgeleerdheid - Economie, Economie en Recht, Fiscaal Recht en Notarieel Recht):

 • Syllabus LLP 2019-2020 Juridische Opleidingen

Voor studenten Criminologie:

 • Syllabus LLP 2019-2020 Criminologie

 • Publication Manual of the American Psychological Association. Washington DC: American Psychologoical Association. Laatste druk.

Aanmelden Taaltoets

De aanmelding voor de (Juridische of Criminologische) Taaltoets verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) worden door het OIC aangemeld.
Tweedejaars- of ouderejaarsstudenten die de juridische of criminologische taaltoets in studiejaar 2019/2020 moeten herkansen en deeltijdstudenten, kunnen in uSis via activiteitnummer 15052 in de Brightspace-omgeving van de taaltoets.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat/student-assistent LLP: 071 527 5360

 • E-mail: tutoraatllp@law.leidenuniv.nl