Studiegids

nl en

Statistiek (FWN)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak maakt studenten vertrouwd met statistiek: de wetenschap die zich bezighoudt met het beschrijven en analyseren van gegevens, met de bedoeling daaruit algemeen geldende conclusies te kunnen trekken. De nadruk ligt op het begrijpen en correct toepassen van statistische methoden, niet op de wiskundige verantwoording van die methoden.

We beschouwen zowel beschrijvende statistiek (methoden voor het beschrijven van een verzameling gegevens) als inferentiële statistiek (methoden voor het afleiden van eigenschappen van een niet volledig geobserveerde populatie uit een representatieve steekproef).

De cursus introduceert de vereiste basisconcepten (toevalsvariabelen, kansen, statistieken, parameters, kansverdelingen, inferentie, punt- en intervalschattingen, hypothesetesten), methoden voor inferentie van specifieke parameters (zoals gemiddelde, standaarddeviatie, correlatie, ...), hypothesetesten betreffende een of meerdere variabelen, en het construeren van voorspellende modellen (lineaire regressie).

Leerdoelen

Gegevens correct kunnen analyseren met behulp van methoden uit de statistiek. Dit vereist inzicht in en kennis van 1) het soort vragen dat behulp van statistische methoden opgelost kunnen worden, 2) statistische methoden die zich hiertoe lenen, en 3) hoe deze methoden correct gebruikt kunnen worden. Tevens is het van belang om te leren hoe uitkomsten van statistische analyses geïnterpreteerd dienen te worden.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege.

Toetsing

  • Er is een schriftelijk tentamen en tijdens het semester moeten drie opdrachten worden uitgewerkt en ingeleverd.

  • Het eindcijfer E wordt berekend als:
    E = max(T, 0,2O + 0,8T),
    waarbij T het tentamencijfer is en O het gemiddelde cijfer van de drie opdrachten.

Literatuur

  • Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition – Fifth Edition, Alan Agresti, Pearson Education, ISBN 9781292220314. Verplicht, nodig voor werkcolleges en open boek tentamen. (Pearson New International Edition – Fourth Edition, ISBN 9781292021669 mag ook.)

  • De slides die via Blackboard beschikbaar zullen worden gemaakt.

Blackboard

Ja.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Statistiek.