Studiegids

nl en

Nederlandse literatuur en burgerschap. Nederlandse identiteit van de vroegmoderne tijd tot vandaag.

Vak
2018-2019

Toegangseisen

BA Nederlandse taal- en letterkunde / BA literatuurwetenschap / BA cultuurwetenschap / BA kunstgeschiedenis

Beschrijving

Wat betekent het anno 2018 om een ‘burger’ zijn? Laat staan een ‘Nederlands staatsburger’? Voelen we ons allemaal niet meer deel van een groter, kosmopolitische wereld, waarin onderscheid tussen de verschillende wereldburgers verdwijnt?

Het is tijd om constructies van Nederlanderschap, en burgerschap, onder de loep te nemen. Literaire teksten hebben een cruciale rol gespeeld in het vormgeven, onderhandelen en verspreiden van het moderne en contemporaine beeld van burgerschap en de burger.
In deze cursus bestudeer je de nauwe relatie tussen literatuur en burgerschap van de vroegmoderne tijd tot vandaag. We onderzoeken hoe burgerschap verbeeld wordt in poëzie, theater, publieke redevoeringen, romans en andere literaire genres.

De vraag is (1) hoe vanuit de literatuur in de brede zin van het woord een beeld ontstond van de moderne burger, en (2) hoe literaire media van boekdrukkunst en vroegmodern theater tot krant en blog aan de basis liggen van het moderne begrip van burgerschap. (3) Wat het voor het onderwijs betekent om literatuurgeschiedenis vanuit dit maatschappelijke perspectief te schrijven.

Iedere week draait om een moment in literatuur- en cultuurgeschiedenis waarin burgerschap (en de representatie van burgerschap in de Nederlandse literatuur) een belangrijke rol speelt. Aan de hand van hoorcolleges en tekststudie van specifieke casussen, en begeleid door experts op het onderwerp en de historische periodes, leer je de belangrijkste momenten in de literaire ontwikkeling van burgerschap kennen. Je maakt kennis met de debatten over tolerantie in de Nederlandse republiek, met de rol van het theater in het tot stand komen van een burgerlijke publieke sfeer, met de opkomst van de celebrity-burger in de negentiende eeuw, en met negentiende en twintigste-eeuwse opvattingen over taken en plichten als burger met betrekking tot de slavernij, immigratie, nationale identiteit.

Leerdoelen

Na deze cursus:

 • kan je een je een heldere uiteenzetting geven van de totstandkoming van het begrip burgerschap van 1300 tot heden aan de hand van enkele door jou geselecteerde literaire casussen.

 • Kun je uitleggen welke rol literatuur heeft gespeeld in de vormgeving en verbeelding van het begrip burgerschap in de Nederlandse samenleving van de republiek tot vandaag.

 • ben je in staat om literaire teksten te interpreteren in een politieke context en daar mondeling en schriftelijk verslag van te doen.

 • Kan je de maatschappelijk kwestie van burgerschap in een literaire tekst in historische en mediale context plaatsen. Je kan zelfstandig een geschikte casus selecteren en analyseren, met aandacht voor het medium en het genre.

 • ben je in staat om aan de hand van een select corpus van relevante teksten uit de Nederlandse literatuur een debat over burgerschap te faciliteren onder leerlingen van het laatste jaar VWO

 • kan je deze kennis te vertalen naar lesvoorstellen voor het schoolvak Nederlands en/of maatschappijleer waarin de thematiek van burgerschap zowel historisch als actueel ingezet wordt voor een maatschappelijk betrokken schoolvak Nederlands

Rooster

Rooster MA - semester 2

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges, 14 keer werkcollege .

Studielast

Totale studielast: 280 uur.

 • Bijwonen colleges: 42 uur

 • Voorbereiden referaat: 20 uur

 • Voorbereiden colleges en maken van opdrachten: 158 uur

 • Werkstuk schrijven: 60 uur

Toetsing

 • Referaat houden: 20%

 • Week-opdrachten en portfolio: 30%

 • Werkstuk 50%.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan herkanst worden.
Voor ieder onderdeel dient tenminste een 5.5 gehaald te worden. Het eindcijfer is gewogen gemiddelde van alle onderdelen.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusinformatie

 • Mededelingen

 • Inleveren essays en onderzoeksverslagen

Literatuur

wordt nader bekend gemaakt op Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Dr. G. Warnar

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping

Opmerkingen

n.v.t.