Studiegids

nl en

Werkcollege Grieks: Archaïsche poëzie van Sappho tot Simonides

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

“Gelukkig als de goden schijnt mij de man te zijn die vlak tegenover jou zit en luistert naar je mooie stem …” Sappho fragment 31 is een van de beroemdste gedichten uit de archaïsche lyriek. In dit college lezen en interpreteren we de poëzie van Sappho en andere dichters uit de periode 650-450 v. Chr.: de nadruk ligt op de monodische en koorlyriek (Sappho, Alcaeus, Anacreon, Simonides, Pindarus), maar we lezen ook een aantal jambische en elegische gedichten (Archilochus, Semonides, Solon, Mimnermus en Theognis).
Korte gedichten zijn vaak lastig te interpreteren. In de inleidende colleges zullen we aandacht schenken aan de verschillende genres, de metrische vorm, het taaleigen, de opvoering, de historische en politieke context, en de inhoud van de poëzie. In elk referaat staat vervolgens één gedicht centraal, dat met behulp van commentaren en secundaire literatuur wordt geïnterpreteerd. De interpretatie wordt daarna uitgewerkt in een zeer kort essay, dat bestaat uit een vertaling van het gedicht plus een korte toelichting (750 à 1000 woorden). In de colleges zullen we ook ingaan op de tekstoverlevering van de archaïsche poëzie en de receptie van deze gedichten, enerzijds in de oudheid en anderzijds in de moderne Europese kunst en literatuur. Wie niet genoeg krijgt van de archaïsche poëzie, kan ervoor kiezen een Bachelor-eindwerkstuk te schrijven in aansluiting op dit college.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van de literaire vorm, genrekenmerken, historische en politieke context van een selectie gedichten uit de archaïsche lyriek, inclusief jambische en elegische poëzie;

 • inzicht in de fragmentarische overlevering van de archaïsche lyriek en de uitdagingen die deze overlevering met zich mee brengt voor de moderne lezer;

Vaardigheden

De student leert:

 • archaïsche gedichten te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur;

 • een kritisch apparaat te lezen en editoriale keuzes kritisch te beoordelen;

 • het resultaat van een dergelijke analyse en interpretatie uiteen te zetten in een helder en goed beargumenteerd mondeling referaat, ondersteund door een hand-out (mondelinge vaardigheden);

 • het resultaat van een dergelijke analyse en interpretatie uiteen te zetten in een beknopt, toegankelijk en helder essay van 750 à 1000 woorden (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • de in BA2 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag);

 • de leesvaardigheid van Griekse poëzie te ontwikkelen;

 • constructieve kritiek op referaten te geven en te ontvangen; actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie Roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen college: 14 x 2 uur per week = 28 uur

 • lezen Griekse teksten (ca. 700 verzen) met commentaar: 35 uur

 • bestuderen literatuur (ca. 100 pagina’s): 14 uur

 • voorbereiden referaat: 26 uur

 • schrijven kort essay (minimaal 750, maximaal 1.000 woorden): 10 uur

 • voorbereiden mondeling tentamen: 26 uur

 • mondeling tentamen: 1 uur

Toetsing

 • mondeling referaat (40%);

 • mondeling tentamen (40%);

 • kort essay (10%);

 • actieve participatie en voorbereiding (10%).

Deelname aan colleges is verplicht en een voorwaarde om de cursus succesvol af te ronden.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn. Indien het gewogen gemiddelde onvoldoende is, dan kan een student het mondelinge tentamen en / of het essay herkansen. Voor het referaat en de participatie bestaat geen herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • het beschikbaar stellen van materiaal

Literatuur

alle studenten moeten de volgende twee boeken in bezit hebben:
Felix Budelmann, Archaic Lyric: A Selection. Cambridge: CUP 2018. (deze teksteditie met commentaar vormt het uitgangspunt van deze cursus)
David A. Campbell, Greek Lyric Poetry: A Selection of Early Greek Lyric, Elegiac and Iambic Poetry. London 1982.

Niet verplicht, maar wel nuttig om te hebben is de volgende titel:
Paul Claes, De gouden lier. Archaïsche Griekse Lyriek. Amsterdam: Athenaeum Polak & Van Gennep 2005.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. C.C. (Casper) de Jonge