Studiegids

nl en

Evaluatie van Criminaliteitsbeleid

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit vak is toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot de master Criminaliteit en rechtshandhaving, specialisatie Criminologie en Veiligheidsbeleid.

Beschrijving

Deze cursus gaat in op het uiteindelijke doel van strafrechtelijke beleidsinterventies: het voorkomen en verminderen van criminaliteit. Maar in welke mate en waarom zijn interventies effectief? Evaluatie van Criminaliteitsbeleid heeft tot doel een overzicht te bieden van de theorie, methodologie, praktijk en gebruik van interventie- en beleidsevaluatie. Deze cursus leidt je op in het evalueren van theorieën achter beleid en interventies om weloverwogen beslissingen te nemen over de vraag of interventies moeten worden voortgezet of niet, en om informatie te geven over hoe beleid kan worden verbeterd. Tijdens deze cursus worden verschillende soorten evaluatieonderzoek besproken: zoals ex ante evaluatie (welke resultaten kunnen worden verwacht op basis van theorie en beleidsontwerp), procesevaluatie (is een interventie uitgevoerd zoals het bedoeld was in theorie en ontwerp) en impactevaluatie (is een interventie effectief in het bereiken van de doelstellingen, voor wie en onder welke omstandigheden?).

We bespreken de moeilijkheden bij het bepalen van de causaliteit in impactevaluatie door aandacht te schenken aan de methodologische standaarden ontwikkeld door de Campbell Collaboration (ook bekend als de The Scientific Maryland Scale). Bovendien gaan we in op belangrijke kritiek op deze standaarden. Om te begrijpen hoe we theoriegestuurd evaluatieonderzoek kunnen uitvoeren, zullen we ons verdiepen in de methodologie die wordt voorgesteld door de voorstanders van Realistic Evaluation. Daarnaast bespreken we meta-analyse, systematische review en realistische synthese als instrumenten om de effectiviteit van criminaliteitsbeleid te bepalen. Verder onderzoeken we de relatie tussen evaluatieonderzoek en beleid met betrekking tot *evidence-based *beleidsvorming.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kunnen studenten:

 • Onderscheid maken tussen drie hoofdtypen van evaluatie: ex ante, proces- en impactevaluatie;

 • Beoordelen in welke omstandigheden elk type het beste toegepast kan worden;

 • Onderscheid maken tussen meta-analyse, systematische reviews en realistische synthese;

 • Beoordelen in welke omstandigheden elk type het beste toegepast kan worden;

 • Onderscheid maken tussen de traditionele experimentele benadering van evaluatie en op theorie gebaseerd evaluatieonderzoek;

 • Reflecteren op de sterke en zwakke punten van elke benadering in hun vermogen om verschillende soorten vragen te beantwoorden;

 • Adviseren over de stappen die nodig zijn voor een goede evaluatie;

 • Vergelijken van de verschillende beschikbare opties voor evaluatie van een beleid of interventie en het kiezen van een optimale oplossing gegeven de beschikbare informatie;

 • Vergelijken van de sterke en zwakke punten van verschillende opties voor evaluatieonderzoek en het beoordelen van de kwaliteit van onderzoeksdesigns van andere wetenschappers.

Rooster

Het rooster is beschikbaar in uSis.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Van alle studenten wordt verwacht dat zij aanwezig zijn en actief meedoen in de colleges en de werkgroepen.
  NB: de hoorcolleges en werkgroepen hebben dus de status van een praktische oefening.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (70%)

 • Schrijfopdracht: het schrijven van een portfolio bestaande uit drie onderzoeksvoorstellen (30%)

 • Actieve deelname aan colleges en werkgroepen. Wanneer een student afwezig is bij 1 of 2 bijeenkomsten (colleges en/of werkgroepen), volgt een extra opdracht. Omdat het vak een praktische oefening bevat, kan het vak niet succesvol worden afgerond wanneer een student afwezig is bij 3 of meer bijeenkomsten (colleges en/of werkgroepen). Studenten leveren (vier) werkelijkse opdrachten in die deel uitmaken van het portfolio: Wanneer 1 opdracht niet is ingeleverd, volgt een extra opdracht. Wanneer 2 of meer opdrachten niet worden volbracht, kan het vak niet worden afgerond.

 • Alle onderdelen (het tentamen en de schrijfopdracht) dienen met een voldoende (minimaal 5.5) te worden beoordeeld om het vak te kunnen halen. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Bij onvoldoende beoordeling bestaat een herkansingsmogelijkheid, voor zowel het tentamen als de schrijfopdracht.

 • Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de vakcoördinator besluiten dat de herkansingsmogelijkheid van het tentamen een mondelinge herkansing is.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedure
Alle opdrachten worden ingeleverd via Turnitin/SafeAssign (op Blackboard)

Blackboard

Meer informatie over dit vak is te vinden op Blackboard

Literatuur

Verplichte literatuur

 • Losse artikelen en boekhoofdstukken die tzt op Blackboard te vinden zullen zijn.

Aanbevolen literatuur

 • Bachman, R. & Schutt, R.K. (laatste editie). Fundamentals of Research in Criminology and Criminal Justice. Los Angeles: Sage

 • Field, A. (laatste editie). Discovering Statistics using SPSS. Los Angeles: Sage

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Deze cursus biedt studenten de mogelijkheid om zelfstandig kwesties te beoordelen die verband houden met de effectiviteit van criminaliteitsbeleid, dat voorbereidt op werk in de beleidssector. Daarnaast leert het studenten een onderzoeksvoorstel te schrijven. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

 • Beleidsevaluatie

Contact

 • Coördinator: dr. M. Sentse

 • Telefoon: 071 – 527 74 62 (secretariaat)

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

 • Spreekuur: Bij vragen of problemen kun je een email sturen naar de vakcoördinator (m.sentse@law.leidenuniv.nl) of je kunt naar het spreekuur komen (tijd en locatie worden tzt bekend gemaakt). Als je gebruik wilt maken van het spreekuur dien je van tevoren een email te sturen om je hiervoor aan te melden.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl