Studiegids

nl en

Islamitische mystiek

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Introduction to the Study of Islam of vergelijkbare cursus (na overleg met de docent).

Beschrijving

In dit college behandelen we de mystieke dimensies van de islam, bekend als het Soefisme. Aan de orde komen belangrijke mystieke termen, concepten en rituelen zoals de neoplatonische denkbeelden in de mystieke islam, ascetisme, hagiografie, en het begrip van de volmaakte mens als een mediator tussen God en de schepping. Tevens zal aandacht worden besteed aan centrale thema’s zoals het reizen in zowel allegorische als in letterlijke zin. In dit verband zal de Hemelvaart van de profeet Mohammad aan bod komen. Grote Mystieke meesters zoals Jalal-al-Din Rumi zullen ruime aandacht krijgen in dit college. Naast de rol van dans en muziek en de theorie van de liefde in de mystiek zal worden ingegaan op controversiële stromingen binnen het Soefisme zoals de onorthodoxe levenshouding en opvattingen van de rondzwervende derwisjen. In dit college zal ook ruim aandacht worden geschonken aan de mystiek in de moderne islamitische maatschappij. Ook het inzetten van het Soefisme voor politieke doeleinden zal aangekaart worden.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in verschillende aspecten van de Islamitische mystiek en in de literatuur op dit gebied.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Voor hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting. Het is niet nodig om docenten te informeren over afwezigheid. De tijdens de colleges behandelde stof vormt een belangrijk onderdeel van het gehele programma. Studenten wordt aangeraden alle colleges bij te wonen.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 13 × 2: 26 uur
Voorbereiding op en afleggen van deeltentamens: 114 uur

Toetsing en weging

Er zijn twee toetsmomenten: na het derde blok wordt een deeltentamen afgenomen dat voor 40% meetelt in de eindbeoordeling, en aan het einde van het vierde blok volgt een afsluitend tentamen dat voor 60% in de eindbeoordeling meetelt. Het deeltentamen en het afsluitende tentamen kunnen als één tentamen (100%) herkanst worden na afloop van het vierde blok.

Literatuur

  • Seyed-Gohrab, A.A., Soefisme: Een levende traditie, Amsterdam: Prometheus – Bert Bakker, (derde editie, 2015).

Elke week zal er voor het begin van het college aan de studenten leesstof aangereikt worden via Blackboard. Van de studenten wordt verwacht dat ze dit aandachtig bestuderen, w.o.:

  • Karamustafa, Ahmet T., God’s Unruly Friends. Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period 1200-1550, University of Utah Press, Salt Lake City 1994, pp. 1-38 (Chapters 1-3).

  • Knysh, A., “Irfan Revisited: Khomeini and the Legacy of Islamic Mystical Philosophy” in The Middle East Journal, Autumn 1992, Vol. 46, No. 4, pp. 632-53.

  • Lewis, F.D., Rumi, Past and Present, East and West. The Life, Teachings and Poetry of Jalâl al-Din Rumi. Oxford 2000 (herdr. 2001, 2003) pp. 271-326.

  • A.A. Seyed-Gohrab, Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing in Nezāmi’s Epic Romance, Leiden / Boston: Brill, 2003: Introduction pp. 1-23.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la Carte Contractonderwijs

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab