Studiegids

nl en

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek

Vak
2018-2019

IBP-students, see: Experimental and Correlational Research

Toegangseisen

Het vak sluit aan op de vakken Inleiding Methoden en Technieken en Toetsende Statistiek en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

De cursus behandelt de basismethoden die worden gebruikt bij de analyse van gegevens verkregen uit correlationeel en (quasi-)experimenteel onderzoek: (multipele) regressie-analyse en variantie-analyse.

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse, statistische technieken voor het analyseren van (quasi-)experimenteel onderzoek;

  • Het in een gegeven situatie kunnen uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate analyse;

  • Het verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software met betrekking tot regressie- en variantie-analyse.

NB: een compleet overzicht van leerdoelen wordt via Blackboard verstrekt.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten worden door het OSC ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Ouderejaars studenten die de hele cursus willen volgen moeten zich zélf inschrijven, en wel voor de werkgroep, de hoorcolleges en het tentamen. Ouderejaars studenten die alleen de spss-vaardigheidstoets van de cursus over willen of moeten doen zijn verplicht om de vier SPSS-werkgroepsbijeenkomsten opnieuw te volgen. Zij moeten zich dan ook opnieuw aanmelden voor deze SPSS- werkgroepen. Inschrijving vooor bachelorvakken

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Inschrijving tentamens

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit 8 hoorcolleges en 8 (of meer) werkgroepbijeenkomsten. Aan het einde van de week zijn er extra werkgroepbijeenkomsten, met of zonder computer.

Het college vormt steeds de start van een onderwijsweek. In de colleges wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht. Tijdens het college worden ook uitbreidingen of nieuwe onderwerpen besproken. Het college wordt opgenomen is beschikbaar als weblecture. De collegestof behoort daarom tot de tentamenstof. De student dient het college voor te bereiden door het bestuderen van de stof die voor iedere bijeenkomst op het weekprogramma staat. De colleges zijn bedoeld om kennis en inzicht in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse te verkrijgen (Leerdoel 1).

Op een van de dagen volgend op het college is de verplichte werkgroepbijeenkomst. In de werkgroep wordt meer inzicht verkregen in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse (Leerdoel 1). Daarnaast wordt geoefend met het uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate analyse in een gegeven situatie (Leerdoel 2) en het omgaan met statistische software met betrekking tot regressie- en variantie-analyse (Leerdoel 3). Actieve deelname tijdens de bijeenkomsten is verplicht.
In de extra werkgroepbijeenkomsten aan het eind van de week wordt vooral geoefend met het rekenwerk (handmatig of met de computer). Deze bijeenkomsten zijn op vrijwillige basis voor alle studenten die extra oefening willen.

Toetsing

  • Een schriftelijk tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met vier antwoordalternatieven. Hierin worden zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst.

  • Een SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen van de analyse uitvoer betreft.

Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van het tentamencijfer (70%) en de SPSS-vaardigheidstoets (30%).

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Howell, D.C. (2016). Statistical Methods for Psychology (Leiden edition). Wadsworth: Cengage Learning.
Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual. Berkshire: McGraw-Hill.
IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25*. Released 1012. Armonk, NY: IBM Corp., [www.surfspot.nl]
Werkboek Experimenteel en Correlationeel Onderzoek
Extra materiaal aangeboden via Blackboard (college-sheets, opdrachten, etc.)

Contact information

Drs. Kees Verduin
verduin@fsw.leidenuniv.nl