Studiegids

nl en

Toetsende Statistiek

Vak
2018-2019

IBP students, see Inferential Statistics – IBP

Toegangseisen

Het vak sluit aan op Inleiding in de Methoden en Technieken en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt kennis van de waarschijnlijkheidsrekening opgehaald en toegepast bij statistische toetsen die in de psychologie het meest gebruikt worden. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de begrippen: steekproevenverdeling, statistische betrouwbaarheid, hypothesetoetsing en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen. Men moet in een gegeven situatie de adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van inzicht in de begrippen steekproevenverdeling, statistische betrouwbaarheid, en hypothesetoetsing, en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen.

 • Men moet in een gegeven situatie de adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren.

 • Het verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software met betrekking tot deze toetsen.

Een complete lijst met leerdoelen is beschikbaar via Blackboard.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten worden door het OSC ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Ouderejaars studenten die de hele cursus willen volgen moeten zich zélf inschrijven, en wel voor de werkgroep, de hoorcolleges en het tentamen. Ouderejaars studenten die alleen de spss-vaardigheidstoets van de cursus over willen of moeten doen zijn verplicht om de vier SPSS-werkgroepsbijeenkomsten opnieuw te volgen. Zij moeten zich dan ook opnieuw aanmelden voor deze SPSS- werkgroepen. Inschrijving voor bachelorvakken

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Inschrijving tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur en 8 of meer werkgroepbijeenkomsten van 2 uur.
Aan het einde van de week zijn er extra werkgroepen. Actieve participatie in de werkgroepbijeenkomsten is verplicht.

Toetsing

 • Een schriftelijk tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven, waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden.

 • Een SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen en interpreteren van de analyse-uitvoer betreft.
  Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van het tentamencijfer (70%) en de SPSS-vaardigheidstoets (30%). De studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien het eindcijfer hoger is dan een 5,5, waarbij geen van beide deelcijfers lager mag zijn dan een 5,0.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

 • Howell, D.C. (2016). Statistical Methods for Psychology. Leiden edition. Wadsworth: Cengage Learning.

 • Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual. (6th edition) Berkshire: McGraw-Hill.

 • IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25. Released 1012. Armonk, NY: IBM Corp., [www.surfspot.nl].

 • Werkboek Toetsende Statistiek

 • Extra materiaal aangeboden via Blackboard (met o.m. en o.a. college-sheets, opdrachten, vertaalde termen, errata, toelichtingen, etc.)

Contact information

Drs. Arjen de Vetten
a.j.de.vetten@fsw.leidenuniv.nl