Studiegids

nl en

Archeologie van het Oude Nabije Oosten BA2

Vak
2018-2019

Let op: Dit vak wordt in 2018-2019 zowel aangeboden voor eerstejaarsstudenten als ook voor tweedejaarsstudenten Oude Nabije Oosten-studies. De vakbeschrijving van het eerstejaarscollege Archeologie van het Oude Nabije Oosten vind je hier

Toegangseisen

Toegangseis voor BA2: De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus.

Beschrijving

De collegereeks heeft tot doel verschillende aspecten van de archeologie van het Oude Nabije Oosten (Egypte, het Syro-Palestijnse gebied, Mesopotamië) te introduceren. Gedurende hoorcolleges zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen betreffende moderne archeologische theorievorming en methoden. Hun relevantie zal gedemonstreerd worden aan een klein, maar representatief aantal casestudies. Iedere week wordt één specifiek deel van de te bestuderen literatuur schriftelijk becommentarieerd en mondeling aan de deelnemers gepresenteerd, gekoppeld aan een kritische discussie over de inhoud.

Leerdoelen

Inzicht verwerven in de huidige stand van zaken binnen de archeologie van Egypte, Syrië-Palestina en Mesopotamië (Irak-Syrië) en zijn ontstaansgeschiedenis door middel van de geselecteerde archeologische literatuur.
In staat zijn huidig onderzoek en literatuur van een onderwerp uit de literatuurlijst kritisch te analyseren en een eigen, beargumenteerde mening daar over te vormen.
Het op heldere manier en binnen een tijdslimiet mondeling presenteren van onderzoeksresultaten.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:

I.1b, I.1c, I.1d, I.1e, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I4a, I.4b, I.5a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I 1t/m 6, II.1 en 2, III.1 en III.2, IV 1 t/m 3

Rooster

Zie roosterpagina

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

5 EC
Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

  • Bijwonen college: 5x Egypte, 4x Mesopotamië, 4x Syro-Palestijns gebied: 13×2 = 26 uur

  • Collegevoorbereiding (bestuderen/lezen van opgegeven literatuur): 26 uur

  • Bestuderen van vakliteratuur t.b.v. het schriftelijk eindtentamen en toetsing: 76 uur

  • Toetsing 2 uur

  • Mondelinge presentatie van schriftelijk samengevat deel van te bestuderen vakliteratuur: 10 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met korte vragen over een reeks afbeeldingen en open vragen over de bestudeerde literatuur en collegestof.

Vóór de eindtoets schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling op het college wordt gepresenteerd.

Presentatie(s) weegt voor 30%, het tentamen voor 70%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het tentamen kan herkanst worden.

Nabespreking tentamen
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • inleveren van opdrachten

  • verstrekken van studiemateriaal

  • communicatie

Literatuur

Dit is een selectie van boeken die in de cursus complet of in delen gelezen worden. Verdere artikelen worden in de syllabus uitgelegd.

K. Bard, An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, 2007
M. Liverani, The Ancient Near East. History, Society and Economy, 2014
D.T. Potts (ed.), A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East, 2012
S.R. Steadman and G. McMahon, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia, 2011

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Mevr Dr. M. Müller Dhr Dr. J.G. Dercksen
Dhr Prof.dr. J.K. Zangenberg

Opmerkingen

  • Alleen de college’s van Dr. M. Müller zullen in het Engels gegeven worden, en de presentaties zullen voor haar onderdeel in het Engels gedaan worden.

  • Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Egyptische archeologie. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Egyptische archeologie pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Archeologie van het Oude Nabije Oosten BA2, usiscode 5532VAONO, met goed gevolg zijn afgelegd.