Studiegids

nl en

Werkcollege Latijn: Poëzie en Patronage. Ondersteuning van Latijnse dichters in de Oudheid en de Renaissance

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Het college is bestemd voor studenten GLTC (jaar 3). De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

De hoogtepunten van de Latijnse poëzie uit de Oudheid zijn niet alleen het werk van autonome genieën, maar kwamen mede tot stand door de materiële en immateriële steun van invloedrijke Romeinen. Het bekendste voorbeeld van een dergelijke broodheer is natuurlijk Maecenas, die dichters als Vergilius, Propertius en Horatius om zich heen verzamelde en voor hen bemiddelde bij keizer Augustus. Zijn naam kwam symbool te staan voor iemand die dichters en kunstenaars ondersteunt. Het systeem waarbinnen dit gebeurde wordt wel aangeduid met literaire patronage of mecenaat.

Ook in de Renaissance waren de meeste dichters aangewezen op steun van buitenaf om in hun levensonderhoud te voorzien en hun werk onder de aandacht te brengen. In hun gedichten benadrukken zij zelf de parallellen met hun klassieke voorgangers door hun patroni met Maecenas te vergelijken of door vergelijkbare patronagethema’s aan te snijden.

Het systeem van literaire patronage is in het verleden vaak wisselend beoordeeld: aan de ene kant werden de patroni beschouwd als altruïstische literatuurliefhebbers, aan de andere kant werd het systeem gezien als een keurslijf dat dichters ertoe dwong de heersers naar de mond te praten. Tegenwoordig ziet men literaire patronage vooral als een vorm van sociale patronage, waarop het principe ‘voor wat, hoort wat’ ook van toepassing is, en waarbij ‘netwerken’ van essentieel belang is.

In dit werkcollege zullen we deze ideeën over de relatie tussen Latijnse poëzie en patronage toetsen aan de hand van voorbeelden uit de Oudheid en de Renaissance. Klassieke dichters die aan bod zullen komen zijn onder andere Horatius, Propertius, Ovidius, Martialis en Statius; uit de Renaissance kunnen we denken aan Angelo Poliziano, Cristoforo Landino, Giannantonio Campano, Michele Marullo en Jacopo Sannazaro. Vragen die aan bod komen zijn:

 • Hoe zag een patronagerelatie tussen een dichter en patronus er uit, en in hoeverre kon deze betiteld worden als amicitia?

 • Welke functie(s) vervulde poëzie in deze relatie?

 • Hoe analyseer je de impact die deze relatie had op de poëzie van de dichter?

 • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de Oudheid en de Renaissance?

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • Verruiming en verdieping van de kennis van Latijnse poëzie uit de Oudheid en Renaissance

 • Verdieping van de kennis van genreconventies en intertekstualiteit

 • Verdieping en toepassing van literatuurtheoretische kennis (o.a. op het gebied van de literatuursociologie)

Vaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden op gevorderd niveau: materiaal selecteren, analyseren en beoordelen; probleemstelling formuleren; opzetten en uitvoeren van een onderzoek; formuleren van een beargumenteerde conclusie, zorgvuldig gebruik van secundaire literatuur.

 • Vaardigheid in het geven van een mondelinge presentatie (BA eindniveau)

 • Vaardigheid in wetenschappelijk argumenteren en discussiëren: getoetst wordt ook de actieve deelname aan vakinhoudelijke discussies.

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie Roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 14 x 3 uur = 42 uur

 • Voorbereiden college: 14 x 3 = 42 uur

 • Voorbereiding tussentoets: 4 uur

 • Toetsing: 2 uur

 • Voorbereiding referaat: 20 uur

 • Schrijven paper: 30 uur

Toetsing

 • Deeltoets (20 %), bestaande uit een vertaling en enkele open vragen m.b.t. een nader te bepalen kernpensum;

 • Referaat (30%) met volledige handout over het thema van literaire patronage in een (of meerdere) gedicht(en) van een Latijns auteur;

 • Paper (50%) van max. 4000 woorden over het thema van het referaat.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) een aanvullende eis: voor de deeltoets moet minimaal het cijfer 5,0 behaald zijn.

Herkansing

De deeltoets en het paper kunnen worden herkanst, het referaat niet.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard? Zo ja welke rol speelt het dan bij het college? Wordt deze gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse toesten e.d.?

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Informatie over de cursus

 • Beschikbaar stellen van primaire en secundaire literatuur en powerpoints

 • Overige informatie

Literatuur

De volgende lijst dient ter inspiratie. Het kernpensum en de verplichte secundaire literatuur zal bij aanvang van het college worden aangekondigd.

 • A. Barchiesi, The Poet and the Prince. Ovid and Augustan Discourse (Berkeley: California UP, 1997)

 • S. de Beer, The Poetics of Patronage. Poetry as Self-advancement in Giannantonio Campano (Turnhout: Brepols, 2013)

 • E. Fantham, Roman Literary Culture from Cicero to Apuleius (Baltimore: Johns Hopkins, 1996)

 • G.K. Galinsky, Augustan Culture. An Interpretive Introduction (Princeton: Princeton UP, 1996)

 • B.K. Gold, ed., Literary and Artistic Patronage in ancient Rome (Austin: Texas UP, 1987)

 • F.W. Kent & P. Simons, eds., Patronage, Art, and Society in Renaissance Italy (Canberra & Oxford: Humanities Research Centre Australia & Oxford UP, 1987)

 • D. Konstan, “Friendship and Patronage,” in A Companion to Latin Literature, ed. S.J Harrison (Malden: Blackwell, 2005), pp. 345-359

 • R.R. Nauta, Poetry for Patrons. Literary Communication in the Age of Domitian (Leiden & Boston: Brill, 2002)

 • C.E. Newlands, Statius' Silvae and the Poetics of Empire (Cambridge: Cambridge UP, 2002)

 • R.P. Saller, “Martial on Patronage and Literature,” Classical Quarterly 33 (1983), 246-57

 • R. Syme, The Roman Revolution (Oxford: Clarendon, 1939)

 • P. White, Promised Verse. Poets in the society of Augustan Rome (Cambridge MA: Harvard UP, 1993)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Susanna de Beer