Studiegids

nl en

Werkcollege Grieks: de boer Socrates: Xenophons literaire experiment

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Studenten moeten in het bezit zijn van een propaedeuse GLTC.

Beschrijving

De Atheense schrijver Xenophon heeft met veel genres geëxperimenteerd: de biografie, het politieke tractaat, historiografie—en met de Socratische dialoog. De Oeconomicus is zo’n Socratische dialoog. Ogenschijnlijk gaat deze tekst over de vraag hoe je een boerderij moet managen, maar achter deze bedrieglijk simpele vraag gaat en ethische en politiek geschrift schuil met een complexe literaire vormgeving, die allerlei interpretatieve vragen oproept: is Xenophon in polemiek met Plato, is dit eigenlijk wel een serieus werkje, of is het “ironisch” en over wiens ironie (Socrates? Xenophon?) hebben we het dan? Het geschrift is niet alleen literair en filosofisch interessant, maar is voor ons ook een belangrijke bron voor de Atheense sociale en economische geschiedenis en voor mentaliteitsgeschiedenis. Aan de orde komen onderwerpen als slavernij, man-vrouw-verhoudingen, vriendschap, seksualiteit, deugd, time-management en politiek. Ook heeft het geschrift een rijk Nachleben gekend: niet alleen danken we onze term “economie” aan dit werk; ook duikt de titel vaak op in discussies over feminisme, economie en machtspolitiek.

In dit college lezen we grote delen van het geschrift in het Grieks. We besteden daarbij aandacht aan alle mogelijke aspecten ervan: de constitutie van de tekst (tekstkritiek), Xenophons stijl en taaleigen, de historische en culturele inbedding, de literaire vormgeving, de ethisch-filosofische doelstellingen, de verhouding van het werk tot dat van contemporaine “collega’s” (Plato, Aeschines van Sphettus). We maken daarbij kennis met recente stromingen in het onderzoek naar Xenophons filosofische geschriften en literaire technieken. We besteden aandacht aan de manier waarop de Oeconomicus als historische bron wordt gebruikt en reflecteren op de vraag in hoeverre dat kan.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van de vorm, inhoud en interpretatie van Xenophons Oeconomicus, als literair werk en als historische bron.

Vaardigheden

De student leert:

 • tekstpassages te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur;

 • een tekstkritisch, linguïstisch, stilistisch, historisch of filosofisch detail uit een te bestuderen tekst te lichten en te analyseren met behulp van relevante primaire en secundaire bronnen; het resultaat daarvan uiteen te zetten in een bondig, helder en goed beargumenteerd referaat (15 minuten), ondersteund door hand-out (mondelinge vaardigheden);

 • de in BA2 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag;

 • een concrete afgebakende vraag m.b.t. de interpretatie van de Oeconomicus te bestuderen en daarvan verslag te doen in een compacte goed gestructureerde paper van 4000 woorden (schriftelijke vaardigheden);

 • constructieve kritiek te geven en te ontvangen; actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie Roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • college: 2,5 uur per week x 13: 33;

 • voorbereiding: 12 uur;

 • lectuur primaire tekst incl. commentaar: 36 uur;

 • voorbereiden en houden kort mondeling referaat: 20 uur;

 • voorbereiding toets: 8 uur

 • toets: 1 uur

 • paper: 30 uur

Toetsing

 • actieve participatie en voorbereiding (10%);

 • kort mondeling referaat (20%);

 • mondeling tentamen (30%);

 • paper (40%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn. Tevens moet het mondelinge tentamen en het paper voldoende zijn.

Herkansing

Een onvoldoende paper dient herschreven te worden; een onvoldoende mondeling tentamen kan herkanst worden door middel van een mondeling tentamen.

Nabespreking tentamen

Alle toetsvormen worden nabesproken door de docent (schriftelijke of mondelinge feedback).
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van collegemateriaal

 • het delen door studenten onderling van relevant presentatiemateriaal

Literatuur

Studenten dienen in het bezit te zijn van het boek:

 • Sarah B. Pomeroy, Xenophon Oeconomicus. A Social and Historical Commentary, Oxford 1995

Bij aanvang van het college wordt een initiële bibliografie uitgereikt. Studenten worden aangemoedigd ook zelf literatuur te zoeken. Er wordt een leesplank op de leeszaal ingericht om literatuur beschikbaar te maken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. T.A. (Tazuko) van Berkel