Studiegids

nl en

Veiligheidsbeleid

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot master Criminaliteit en Veligheidsbeleid (Crime and Criminal Policy) (zie ook OER).

Beschrijving

Dit vak geeft studenten een algemene introductie op de inhoud, vorming en uitvoering van veiligheidsbeleid en dient als brede basis voor de andere vakken in de master Criminologie en Veiligheidsbeleid. In het vak staat de besluitvormings- en beleidscyclus rond veiligheid centraal. We staan allereerst stil bij de vraag wat onder het concept veiligheid kan worden verstaan en hoe we veiligheid precies meten. Daarnaast richt de aandacht zich op het duiden en analyseren van de verschillende fases van de beleidscyclus. Er wordt onder andere ingegaan op de volgende vragen: Hoe komt beleid tot stand? Wie maakt beleid en wie voert het uit? Bij het beantwoorden van deze vragen kijken we naar nationaal, regionaal en lokaal niveau en wordt gebruik gemaakt van zowel bestuurskundige, juridische als criminologische inzichten.

Gedurende dit vak stellen studenten gezamenlijk een beleidsplan op, waarin zij onder andere een lokaal veiligheidsprobleem analyseren en op basis daarvan een voorstel doen voor te nemen maatregelen. Om tot dit plan te komen voeren studenten zelfstandig een (beperkt) empirisch onderzoek uit.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • Het concept veiligheid beschrijven en illustreren;

 • Verschillende vormen van veiligheid onderscheiden en hierop reflecteren;

 • De wijze waarop veiligheid gemeten wordt weergeven en bekritiseren;

 • Het veiligheidsbeleid begrijpen als apart en integraal onderdeel van het overheidsbeleid ter bestrijding en voorkoming van criminaliteit;

 • De politiek-bestuurlijke omgeving waarin veiligheidsbeleid tot stand komt en wordt uitgevoerd karakteriseren, zowel op het niveau van het rijk, de provincie als de gemeente;

 • Verschillende onderdelen van het beleidsproces identificeren, analyseren en evalueren;

 • Verhillende organisaties die een rol spelen in de verschillende fases van veiligheidsbeleid onderscheiden;

 • Criminologische en bestuurskundige kennis toepassen op een praktijkproduct door onderzoek te verrichten naar een gemeentelijk veiligheidsprobleem en naar mogelijke oplossingen hiervoor;

 • Naar aanleiding van onderzoek een gemeentelijk beleidsplan opstellen voor een concreet veiligheidsprobleem en dit plan presenteren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): A. van Uden, MSc. en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de vooraf opgegeven literatuur.

Individuele begeleiding

 • Wekelijkse individuele begeleiding beleidsplan

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen, open vragen (50%)

 • Beleidsplan voor specifieke gemeente inclusief presentatie (50%)

 • Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten (minimaal een 5,5). Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst. In geval van een klein aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak deel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak is). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures

 • Het beleidsplan dient digitaal ingeleverd te worden via TurnitIn en Safe assign.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • E.R. Muller (red.). (2012), Veiligheid: Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland (Tweede druk). Deventer: Kluwer.

 • Via Blackboard wordt aanvullende literatuur bekend gemaakt.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

 • Beleidsvorming

Contact

 • Vakcoördinator: A. van Uden, MSc.

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.07

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl