Studiegids

nl en

Project Politieke Cultuur

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Midden-Oostenstudies / specialisatie Modern Midden-Oosten.

Beschrijving

Deze cursus gaat over de politieke cultuur van het Midden-Oosten waarbij we de Islam als religie problematiseren. Is de Islam in Indonesië dezelfde Islam als in Marokko? De onenigheid tussen verschillende groepen over de ‘ware’ islam is zo oud als de islam zelf. Zowel islamitische mystici als fundamentalisten baseren zich op de Koran en de tradities, maar hoe komt het dat zij elkaar als ketters beschrijven? Moeten we spreken van islam of “islamen” in de meervoud? Gaat secularisme samen met islam? Wat zijn de symboolsystemen die moslims hanteren om de wereld te beschreven? Kortom, wat is Islam en wie is een ‘ware’ moslim? In deze cursus doen studenten onderzoek naar verschillende bewegingen, van Salafisme, Wahhabisme, Sjiisme tot het Soefisme met de centrale vraag wat ‘moslim zijn’ betekent. Hoe worden bijvoorbeeld vroomheid, tolerantie, liefde, humanisme en interactie met niet moslims behandeld in ieder van deze bewegingen en in hoeverre verschillen hun ideologieën van elkaar. Hoe gebruiken de aanhangers van deze bewegingen zulke centrale begrippen in de contemporaine samenleving?

Leerdoelen

De student verdiept de kennis van de (cultuur)geschiedenis van het Midden-Oosten. De studenten leren om zelfstandig een onderwerp uit te diepen. Zij leren om de gebruikte literatuur kritisch te benaderen en zijn in staat om een overzicht te verschaffen over de stand van het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp.
Academische vaardigheden die getraind worden:

 • Mondelinge presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
  3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
 • Samenwerkingsvaardigheden

  1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
  2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
  3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

10 EC x 28 uur = 280 uur
Bijwonen college (13 x 2) 26
Voorbereiden college (12 × 4) 48
Presentatie(s) 50
Paper 156

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Actieve deelname colleges en presentaties 40%
Werkstuk, 4000 woorden 60%

Herkansing:

De presentaties kunnen niet worden herkanst. Het Inleveren van de eerste definitieve versie wordt gezien als eerste tentamengelegenheid. Studenten die hiervoor een onvoldoende halen of de deadline niet hebben gehaald, krijgen eenmaal de gelegenheid het paper te herschrijven of alsnog in te leveren, en geldt dan weer voor 60%.

Literatuur

 • Shahab Ahmed, What is Islam? The Importance of Being Islamic, Princeton: Princeton University Press, 2016.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab
Persian Studies

Opmerkingen