Studiegids

nl en

Korean for Academic Purposes 1

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Met succes Koreaans taalprogramma K1A afgerond hebben.

Beschrijving

Deze taalcursus heeft twee doelstellingen: het verwerven van een substantieel inzicht in de taalkundige eigenschappen van het Koreaans aan de ene zijde, en het verwerven van de leesvaardigheid (van de geschreven teksten) aan de andere zijde. Het beoogt verder het ontwikkelen van de academische vaardigheid van de studenten die zich later in het programma voor onderzoeksdoeleinden moeten inzetten om diverse Koreaanstalige bronnen te raadplegen.
In samenhang met de doelstellingen bestaat de reeks colleges uit 2 concrete onderdelen: 1. het analyseren en vertalen van de teksten, gevolgd door leesoefeningen over de behandelde teksten aan de hand van het tekstboek. 2. Het gewend raken aan en verwerven van de Sino-Koreaanse woorden.
Om te beginnen wordt wekelijks een woordtest gehouden ten behoeve van vergroting van Sino-Koreaans woordschat. Studenten krijgen verder in de eerste helft van het semester als huiswerk een opdracht mee om de zinnen van de betreffende les te ontleden, en in de tweede helft een opdracht met vertaalopdrachten. Deze zullen vervolgens tijdens de colleges besproken worden aan de hand van zinsontleding en het vertalen en begrijpen van een tekst. Ter vergroting van lexicaal en syntactisch inzicht wordt daarbij een contrastieve methode gehanteerd die het structurele verschil tussen Nederlands en Koreaans belicht.

Leerdoelen

 • Het verwerven van fundamenteel inzicht in de taalkundige eigenschappen van het Koreaans,

 • Het leren lezen, begrijpen en analyseren van enkelvoudige Koreaanse teksten over de verschillende onderwerpen,

 • Het maken van een samenvatting van de gelezen teksten in eenvoudige formuleringen,

 • Het vertalen van Koreaanse zinnen naar het Nederlands (of vice versa.)

 • Het vergroten van Sino-Koreaans woordenschat,

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege (Lezen en Vertalen) en Hoorcollege (Hanja)

Studielast

Totale studielast: 140 uur:

 • Bijwonen van colleges (2 uur p.w. x 12 weken): 24 uur

 • Zinsontleden/vertalen van opgedragen teksten en voorbereiden van oefeningen over de behandelde leerstof (4 uur p.w. x 12 weken): 48 uur

 • Voorbereiden van wekelijkse toets over de Sino-Koraanse woorden (3 uur p.w. x 12 weken): 36 uur

 • Voorbereiden van een tussentoets en een eindtoets (16 uur x 2 toetsen): 32 uur

Toetsing

 1. Aanwezigheid: (8% van de totale waardering)
 2. Wekelijks huiswerk: (10% van de totale waardering)
 3. Wekelijkse toets over de Sino-Koreaanse woorden: (22% van de totale waardering = 2% x 11 weken)
 4. 2 schriftelijke deeltoetsen: een tussentoets met korte open (invul)vragen over de grammatica in en de inhoud van de behandelde leerstof, gevolgd door een eindtoets met korte open vragen over de behandelde leerstof aan het eind van het semester ( 2 x 30% = 60%)

Het eindcijfer wordt gevormd door (het gemiddelde van) de vier onderdelen, waarbij het totale cijfer van de twee deeltoetsen van 4 met minimaal 36punten van 60 punten moet worden afgesloten. Bij het missen van een wekelijkse woordentoets van 3 wordt tot twee keren toe maximaal een herkansing aangeboden en daarbij moet het totale cijfer daarvan minimaal 13 punten van 22 punten zijn om dit vak te slagen.
In geval van een onvoldoende van 4 worden de twee deeltoetsen door één gezamenlijke toets over de behandelde leerstof van het hele semester vervangen: m.a.w. er is geen aparte herkansing voor een deeltoets, terwijl het cijfer van de herkansing alle eerder behaalde deelcijfers vervangt.

Blackboard

Blackboard zal voor het ter beschikking stellen van lesmateriaal of opdrachten en aan de colleges gerelateerde mededelingen gebruikt worden.

Literatuur

Tekstboek voor de reeks werkcollege “Lezen en Vertalen”:
Cho, H.S. e.a. (ed.): Yonsei Korean Reading 2 (연세 한국어 읽기 2). Seoul: Yonsei University Press, 2010. ISBN: 9788971419304
Aanbevolen literatuur:
Van den Toorn, M.C. : Nederlandse grammatica. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1984. http://www.dbnl.org/tekst/toor004nede01_01/toor004nede01_01_0008.php
Ihm, H.B, e.a.: Korean Grammar for International learners. Seoul: Yonsei University, 2001

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi Vrieshof 1/205a

Opmerkingen

As is the case for all Korean Studies courses, a strict attendance policy will be enforced. Attendance to all lectures and seminars is expected. Failure to attend results in a lower grade. If you do not attend more than three classes you will not be able to continue attending the classes and your exam and/or paper may not be graded by the instructor(s). If you have a valid reason not to attend, you may get dispensation from this rule, but you have to consult the coordinator of studies on this.
Conform deze regeling van de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht voor het volgen van deze cursus: het collegebezoek wordt door de docent geregistreerd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator.