Studiegids

nl en

Bachelorscriptie: Notarieel recht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond en u minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar heeft behaald. U dient immers vergevorderd genoeg te zijn met uw bachelorvakken en studie om de thematiek en het niveau van (de scriptieonderwerpen van) dit derdejaarsvak aan te kunnen.
Tevens kan bij een (specifiek) scriptieonderwerp een bepaald vak zijn vermeld dat als bijzondere ingangseis voor het betreffende scriptieonderwerp geldt (Cf. art. 4.2 bachelor OER).

Beschrijving

U doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een juridisch onderwerp. In uw scriptie moet u er blijk van geven in staat te zijn om op basis van onderzoek van wet, literatuur, jurisprudentie en dergelijke op een analytische en kritische wijze verslag te doen van dat onderzoek en van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een rechtsgebied binnen het aan u toegewezen scriptie-onderwerp. U moet er daarnaast blijk van geven in grote mate zelfstandig een scriptie te kunnen schrijven, die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Het doel van de bachelorscriptie is het toepassen én nader aanleren van vaardigheden, zoals het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek op basis van een adequate methode, structureren, argumenteren en het leren schrijven van een wetenschappelijk artikel. Bij de bachelorscriptie is het niet of van minder groot belang welk specifiek onderwerp c.q. rechtsgebied daarbij centraal staat.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Zie ‘Beschrijving’

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt juridisch onderzoek doen;

 • U kunt een goed juridisch betoog schrijven;

 • U kunt zich een oordeel vormen en/of een beargumenteerde positie innemen en een standpunt verwoorden met kracht van argumenten.

Rooster

Het tijdschema voor de bachelorscriptie 2018/2019 staat vanaf januari 2019 gepubliceerd op de Blackboardpagina BACHELOR III SCRIPTIE NOTARIEEL RECHT 1819.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: mr. dr. G.G.B. Boelens, mr. J.J.H. Hermeling en mr. dr. P.C. van Es.

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: individuele gesprekken met scriptiebegeleider

 • Namen docenten: mr. dr. G.G.B. Boelens, mr. J.J.H. Hermeling en mr. dr. P.C. van Es.

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk werk

Inleverprocedures
Zie Blackboardpagina.

Examenstof
Geen.
Zie voor de criteria voor beoordeling/becijfering van descriptie de Blackboardpagina.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De ‘Leidraad voor juridische auteurs’, Deventer: Wolters Kluwer 2016. (Ook hier op internet)

Aanbevolen studiemateriaal
J. Renkema, Schrijfwijzer, vijfde, herziene editie, Amsterdam: Boom Uitgevers 2014.

Diverse artikelen en tips, geplaatst in de Blackboardomgeving.

Aanmelden

De inschrijving van de ba-3 scriptie bestaat uit twee stappen:

 • Een algemene inschrijving

 • Een inschrijving op onderwerp
  Eind januari 2019 start de algemene inschrijving. Ongeveer een maand later vindt de inschrijving op onderwerp plaats voor hen die zich hebben aangemeld bij de algemene inschrijving.

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt medio januari 2019 geplaatst op Blackboard. Ook de handleiding bachelorscriptie 2018/2019 wordt gepubliceerd op Blackboard.

Zoals aangegeven bij ‘Beschrijving’ is het scriptieonderwerp niet of van minder belang.
Mede daarom zijn de mogelijkheden voor studenten om te worden ingedeeld voor een bachelorscriptieonderwerp naar keuze beperkt. Er komt een lijst van onderwerpen die worden aangeleverd door de betrokken docenten; per onderwerp is een beperkt aantal scriptieplaatsen beschikbaar.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. P.C. van Es

 • Werkadres: KOG, kamer C2.16

 • Bereikbaarheid: per mail

 • Telefoon:071 - 527 7880

 • E-mail: p.c.vanes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: Dagelijks van 09.00 - 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO