Studiegids

nl en

Practicum verklarende criminologie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Het is wenselijk het vak Theoretische Criminologie gevolgd te hebben; het is van essentieel belang dat alle studenten de literatuur van het vak Theoretische Criminologie al bestudeerd hebben. Practicum Verklarende Criminologie vormt het verlengde van het vak Criminologische Vaardigheden waar het gaat om het versterken van academische vaardigheden van de student.

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen niet deelnemen aan dit vak. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

De doelstelling van het Practicum Verklarende Criminologie is om door middel van intensieve werkvormen theoretische inzichten in de criminologie, zoals o.a. geleerd binnen het vak Theoretische Criminologie, te leren toepassen in de dagelijkse praktijk op concrete vraagstukken, alsmede aan de hand hiervan de houdbaarheid en de beperkingen van criminologische theorie te leren toetsen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van academische vaardigheden, waarbij, naast het doorlopen van de empirische cyclus, ook aandacht wordt besteed aan het kritisch rapporteren van conclusies.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit
 2. Methoden en Technieken
 3. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • criminologische theorieën identificeren en aan de hand daarvan diverse ongewenste/criminele fenomenen/gedragingen verklaren;

 • een literatuurstudie en een verklarend empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren om daarmee een zelf geformuleerde onderzoeksvraag op basis van criminologische theorie te toetsen;

 • de bevindingen uit dit onderzoek helder rapporteren, zowel mondeling, middels een presentatie, als schriftelijk, middels een onderzoekspaper;

 • met een kritische en academische attitude bestaand onderzoek, het onderzozek van medestudenten en het eigen onderzoek beoordelen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Docent(en): n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het vooraf lezen/bestuderen van de leidraad, en de voorgeschreven literatuur zoals aangegeven in de leidraad.

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur: 4 bijeenkomsten

 • Docent(en): n.n.b. & M.T.C. Stam MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bij de eerste werkgroep wordt u geacht de Blackboard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben. Bij de eerste en alle volgende werkgroepen dient u 1) per werkgroep de voorgeschreven literatuur te bestuderen, zoals aangegeven in de leidraad, 2) de opdracht gekoppeld aan de werkgroep te bestuderen en 3) indien vermeld in de opdracht, nadere voorbereidingen te treffen.
  Grondige voorbereiding is verplicht. U dient zich te realiseren dat het een intensief vak betreft waarbij actieve deelname en zelfstudie zijn vereist.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: verrichten onderzoek

 • Binnen het vak Practicum Verklarende Criminologie verrichten de studenten veldwerk.

Wekelijks spreekuur:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Onderzoekspaper (70%).

 • Presentatie (30%).

 • Dit vak bevat praktische oefeningen (o.a. een peerfeedbackopdracht) met bijbehorende werkgroepverplichting: aanwezigheid, voorbereiding en actieve deelname.

 • Alle deeltoetsen worden beoordeeld op inhoud, structuur, stijl, grammatica en literatuurgebruik. Inhoudelijke beoordelingscriteria zijn diepgang, volledigheid, consistentie, wetenschappelijke verantwoording en creativiteit. Alle toetsvormen dienen met een voldoende te worden afgerond.

 • Wanneer het cijfer voor een of meer van de deeltoetsen een onvoldoende is, dan wordt het laagste cijfer als eindcijfer aan het OIC doorgegeven.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures
Werkstukken dienen elektronisch via Blackboard, met in achtneming van de deadline, ingeleverd te worden. In sommige gevallen moeten werkstukken ook hard-copy ingeleverd worden. Voor welke werkstukken dit het geval is, wordt tijdig gecommuniceerd door de docent.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, practica en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuur wordt aangeboden via weblinks op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus wordt groepswerk verricht, dat toeziet op het ontwikkelen van competenties als plannen, organiseren en samenwerken. Daarnaast ontwikkelen de studenten hun methodologische vaardigheden, waarmee ze praktische vraagstukken kunnen oplossen. Meer algemeen worden binnen de cursus schrijf- en presentatievaardigheden getraind. Ook ontwikkelen studenten een kritische blik op maatschappelijke problematiek. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Plannen en organiseren

 • Samenwerken

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Schrijfvaardigheden

 • Presentatievaardigheden

 • Opbouwende feedback geven

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. R.M. Koenraadt

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.