Studiegids

nl en

Omgevingscriminologie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Studenten van de reguliere opleiding Criminologie en minorstudenten van de minor Criminologie kunnen dit vak volgen. Hierop kan door de opleidingsdirecteur een uitzondering worden gemaakt voor studenten die door middel van dit vak eventuele deficiënties willen wegwerken om te kunnen worden toegelaten tot een master Criminologie in Leiden.

Beschrijving

De cursus heeft tot doel u kennis te laten maken met de belangrijkste theorieën en toepassingen van de omgevingscriminologie. Er wordt ingegaan op de historische achtergrond en recente ontwikkelingen in omgevingscriminologisch onderzoek. Ook krijgt u inzicht in analyses van ruimtelijke en temporele patronen.
U leert wat de methoden van onderzoek en analyse in de omgevingscriminologie zijn, en hoe omgevingscriminologische inzichten in de praktijk geïmplementeerd worden. Centraal staan daarbij de volgende thema’s:
1) Ontstaan en ontwikkeling van omgevingscriminologie;
2) Verklaringen voor de ruimtelijke spreiding van criminaliteit;
3) Interventies in hoog risico omgevingen; 4) Hot spot analyse, mapping en geografisch profileren;
5) Kritieken op omgevingscriminologische verklaringen en interventies.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit
 2. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • basisbegrippen uit de omgevingscriminologie benoemen en uitleggen

 • omgevingscriminologische theoretische benaderingen, onderzoeksmethoden en praktische toepassingen beschrijven, onderscheiden en problematiseren;

 • gericht relevante literatuur en informatie zoeken ten behoeve van een schriftelijke groepsopdracht over een thema binnen de omgevingscriminologie;

 • sociaalwetenschappelijke kennis over omgevingscriminologie in een schriftelijke opdracht verwerken.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): mw. dr. mr. E.G. van 't Zand en mw. dr. M.P. Peeters

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

 • De hoorcolleges gaan dieper in op enkele onderwerpen uit de verplichte literatuur. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): mw. dr. mr. E.G. van 't Zand en mw. dr. M.P. Peeters

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt bekend gemaakt door middel van instructies tijdens het vak en via Blackboard.

Andere onderwijsvormen

 • Omschrijving: Wekelijks spreekuur

 • Aantal à 1 uur: 7

 • Docent(en): mw. dr. mr. E.G. van 't Zand en mw. dr. M.P. Peeters

 • Vereiste voorbereiding door studenten: minimaal 24 uur van tevoren opgeven voor spreekuur door middel van een e-mail met gerichte vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets: schriftelijk tentamen (70%)

 • Deeltoets: schrijfopdracht (30%).

 • Het eindcijfer is het cijfer voor de eindtoets (70%) en het cijfer voor de deeltoets (30%) mits aan de werkgroepverplichtingen naar behoren is voldaan (zie ook het onderdeel ‘Werkgroepeisen’).

 • De afzonderlijke onderdelen (eindtoets en deeltoets) dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Per onderdeel wordt een herkansingsmogelijkheid aangeboden.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Werkgroepeisen (praktische oefening)

 • Aanwezigheid;

 • Inleveren schriftelijke opdrachten; meenemen schriftelijke opdrachten naar de werkgroep;

 • Voorbereiding presentatie.

 • Voor de werkgroepinspanningen wordt geen cijfer gegeven. Deze dienen echter wel met goed gevolg te worden afgerond.

 • Het resultaat voor de werkgroepverplichtingen is geldig lopende het studiejaar.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures

 • De schriftelijke opdracht wordt digitaal via Blackboard en op papier ingeleverd volgens de instructies die tijdens het vak worden toegelicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Hart, T. C., & Lersch, K. M. Space, Time, and Crime. Durham: Carolina Academic Press. Laatste druk.

 • Artikelen, bekend gemaakt via Blackboard.

Werkboek:

 • Via Blackboard

Reader:

 • Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Andresen, M.A., Brantingham, P.J. & Kinney, J.B. (Eds) Classics in Environmental Criminology. Co-published: Burnaby, BC, SFU Publications and Boca Raton, FL, Taylor & Francis. Laatste druk.

 • Felson, M. Crime and Nature. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Laatste druk.

 • Wortley, R., & Mazerolle, L. G. (Eds.) Environmental Criminology and Crime Analysis. Cullompton, UK; Portland, Or.: Willan. Laatste druk.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten over de verdeling van criminaliteit over de geografische ruimte. Er wordt kritisch gekeken naar waarom het criminaliteitsniveau in bepaalde gebiden hoger is dan gemiddeld, en naar de politiepraktijk en het beleid ten behoeve van preventie en repressie in hoog-risico gebieden. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden
 • Presentatievaardigheden
 • Kritisch denken

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.
Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat criminologie@law.leidenuniv.nl

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. mr. E.G. van 't Zand

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.07

 • Bereikbaarheid: na aanmelding via het secretariaat voor het wekelijkse spreekuur.

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.