Studiegids

nl en

Oriëntatievak Entrepreneurship and Management

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit vak is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Entrepreneurship and Management.

Beschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van entrepreneurship en management behandeld. Het geeft
een oriëntatie op de onderwerpen die in de Bachelor-afstudeerrichting Recht - Entrepreneurship and Management veel uitgebreider aan de orde komen. Het spelen van een competitieve business game (in groepsverband) maakt onderdeel uit van het vak.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afronding van het vak heb je inzicht in enkele belangrijke vraagstukken op het terrein van bedrijfswetenschappelijk gegronde strategie. Je zal deze vraagstukken ook zelfstandig kunnen analyseren.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen beschrijven van de bedrijfswetenschappelijke aspecten van het managen van een organisatie.

 • Het op bedrijfswetenschappelijke wijze analyseren van een management-/bedrijfsprobleem en hierover gestructureerd en overtuigend schriftelijk rapporteren.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: Prof. dr. J.I. van der Rest;

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: Prof. dr. J.I. van der Rest;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van casus.

Toetsing

Toetsvormen
Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit zowel kennisvragen als essayvragen (70%);

 • Combinatie van het gemiddelde voor de wekelijkse schrijfopdrachten en participatie tijdens de werkgroep (30%).
  NB: Compensatie tussen het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor de werkgroep is niet mogelijk. Beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn om voor het vak te kunnen slagen.

Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst, mits hiervoor ten minste het cijfer 4 is behaald.
Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor de schrijfopdrachten of deze niet hebben ingeleverd, krijgen de mogelijkheid deze binnen het collegejaar 2018-2019 over te doen (onder aftrek van 1 punt). Het is dus niet vereist is dat zij minimaal een 4 moeten hebben gehaald.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunt u de literatuur downloaden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. J.I. van der Rest;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00 uur;

 • Telefoon: 071 – 527 6135,

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 uur tot 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl