Studiegids

nl en

Burgerlijk procesrecht (Ba)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht.

Beschrijving

Aan de orde komen met name de hoofdbeginselen en hoofdrolspelers van het burgerlijk proces, procederen en bewijs in eerste aanleg, uitspraken en rechtsmiddelen, particuliere geschilbeslechting, executie en beslag. Veel aandacht is hierbij voor functies en rationes van regels en beginselen van burgerlijk procesrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Verschaffing van grondige kennis en van inzicht met betrekking tot de essentialia van het Nederlands en supranationaal burgerlijk procesrecht en het aanleren van vaardigheden voor de omgang met dit rechtsgebied.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat om de (kern)leerstukken van het burgerlijk procesrecht te benoemen en te plaatsen binnen het systeem van het burgerlijk procesrecht. U kunt de leerstukken van elkaar onderscheiden maar ook met elkaar in verband brengen. U begrijpt de systematiek van ieder leerstuk afzonderlijk en van het burgerlijk procesrecht als geheel. Ook begrijpt u hoe het transnationale recht en procesbeginselen doorwerken in het burgerlijk procesrecht.

 • U bent in staat om juridische teksten op dit gebied, waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren en de op deze teksten geuite kritiek te reproduceren.

 • U bent in staat om complexe vraagstukken op te lossen op het terrein van het burgerlijk procesrecht en u bent in staat om u te verplaatsen in de positie van de verschillende actoren in het burgerlijk proces.

 • U bent in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis toe te passen op voorgelegde casusposities (juridische geschillen).

 • U kunt de kernvraag uit een casus destilleren in het licht van de kernleerstukken en u kunt de voor de oplossing van een casus relevante normen en rechtsregels identificeren. U bent in staat om deze zelfstandig op te zoeken in voorgeschreven bronnenmateriaal.

 • U kunt deze normen en rechtsregels systematisch en stapsgewijs toepassen om tot een afgewogen en onderbouwd oordeel te komen over een casuspositie en u kunt dit oordeel op een zorgvuldige en gestructureerde wijze formuleren.

 • U bent in staat een goed onderbouwd standpunt in te nemen ten aanzien van een voorgelegd procesrechtelijk vraagstuk.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7 (inclusief een tentamentraining)

 • Namen docenten: prof. mr. dr. H.B. Krans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: docenten van de afdeling Burgerlijk procesrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige, schriftelijke voorbereiding van de weekcasus in het werkboek. Bij inschrijving voor een werkgroep verplicht u zich nadrukkelijk tot het maken van alle weekcasus en het actief deelnemen aan de werkgroepen. Bij onvoldoende inzet tijdens de werkgroepen zal de docent aan u vragen de schriftelijk voorbereide weekcasus in te leveren. Blijkt ook hieruit dat u zich onvoldoende heeft ingezet, dan zal uitsluiting van verdere deelname aan de werkgroepen volgen.
  Indien u zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, bent u verplicht aan alle bijeenkomsten daarvan deel te nemen; bent u eenmaal afwezig, dan mag u vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs deelnemen.

Andere onderwijsvormen

 • In de aanloop naar het tentamen vindt op Blackboard ter voorbereiding op het tentamen een online vraag&antwoord-sessie plaats.

Toetsing

Toetsvormen

 • Schriftelijk tentamen met open vragen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Indien nodig zal dit door de docent worden aangegeven.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.

Werkboek:
Werkboek Burgerlijk procesrecht wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

In het Werkboek is ook aangegeven welke jurisprudentie is voorgeschreven.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. mr. M.D.R.M. de Deugd

 • Werkadres: Steenschuur 25, KOG kamer C 2.10

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat Burgerlijk Procesrecht en per e-mail.

 • Telefoon: 071 – 527 7400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk procesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Neem altijd de wetboeken en de opgegeven jurisprudentie mee naar het hoor- en werkcollege.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.