Studiegids

nl en

Inleiding Europees Recht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van het (institutionele) recht van de Europese Unie (EU), een rechtsgebied met een geheel eigen karakter en dynamiek. Zoals u reeds in andere vakken heeft geleerd, werkt het Europees recht in toenemende mate door in de Nederlandse rechtsorde. Deze cursus laat onder meer zien op welke wijze deze doorwerking plaatsvindt, welke rechtsvragen hierbij rijzen en welke rechtsmiddelen hierbij zijn ontwikkeld. Daarmee is dit vak essentieel voor alle andere rechtsgebieden waarin Europees recht van toepassing is.

De cursus behandelt in zeven weken het ontstaan van de EU en de ontwikkeling die het Europees recht sindsdien heeft doorgemaakt. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de Europese actualiteit. Meer in het bijzonder behandelen we vragen als: ‘Hoe werkt de EU? Welke instellingen bestaan er binnen de EU en wat doen ze? Hoe verhoudt de Europese rechtsorde zich tot de nationale rechtsorde? Wanneer kan EU-recht in een nationale procedure worden ingeroepen en welke rechtsgangen bestaan er op Europees niveau? en Hoe worden mensenrechten beschermd op Europees niveau?’ Bij die laatste vraag, wordt behalve aan de EU ook aandacht besteed aan de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De wekelijkse hoorcolleges brengen structuur aan in de voorgeschreven stof door verbanden te leggen tussen verschillende leerstukken en aansluiting te zoeken bij de actualiteit. In de werkgroepen wordt deze kennis verder ontwikkeld en wordt geoefend met het toepassen van Europese rechtsregels op concrete casus. Daarbij leert de student ook een onderbouwd standpunt in te nemen in debatten over Europees Recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De cursus beoogt u een uitgebreide inleiding in het (institutionele) recht van de Europese Unie te bieden. In het tweede jaar van de rechtenstudie wordt deze kennis verder ontwikkeld in het bachelorvak Europees Recht, dat voornamelijk het materiële EU-recht (interne markt, mededingingsrecht, etc.) behandelt. Het vak Inleiding Europees Recht geeft u een voldoende inhoudelijke basis om deel te nemen aan het keuzevak Inleiding Mededingingsrecht dat in de bachelor wordt aangeboden.

Na afronding van dit vak kan de student:

 • de ontwikkeling en geschiedenis van de Europese integratie uitleggen;

 • de instellingen van de EU toelichten en uitleggen hoe zij zich in het wetgevingsproces tot elkaar verhouden;

 • de verschillende bronnen van EU-recht benoemen en hun toepasbaarheid en inroepbaarheid toelichten;

 • de aard en basisbeginselen van de EU-rechtsorde en de verhouding van deze rechtsorde met die van de lidstaten uitleggen;

 • de rechtsbescherming en rechtsgangen binnen het EU-recht toelichten;

 • de twee Europese systemen van mensenrechtenbescherming beschrijven en verschillen en overeenkomsten tussen deze twee systemen beschrijven;

 • een casus ten aanzien van (één van) de onder 3 t/m 6 genoemde onderwerpen oplossen door de relevante rechtsvraag te identificeren en het toepasselijke juridisch kader toe te passen op het gegeven feitencomplex;

 • de actualiteit analyseren aan de hand van het Europees recht.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: zie t.z.t. de Reader

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de in de Reader voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 of 6

 • Namen docenten: zie t.z.t. de Reader

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de opgaven in de Reader. Het is ook mogelijk dat opgaven in groepsvorm moeten worden voorbereid.

Responsiecollege ter voorbereiding tentamen

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: zie t.z.t. de Reader

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een afsluitend tentamen bestaande uit 30-40 meerkeuzevragen en een of meer open vragen. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de open vraag/vragen voor 20%.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur en jurisprudentie, de materialen opgenomen in het werkboek en al hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie (6e druk, Boomjuridisch 2017).

 • Overige literatuur, zoals artikelen in tijdschriften, is per week aangegeven in de Reader.

Werkboek:

 • Geen

Reader:

 • Reader ‘Inleiding Europees recht’.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zie t.z.t. de Reader

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees Recht

 • Kamernummer secretariaat: B 121

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 527 3596

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl