Studiegids

nl en

Seminar Oude Nabije Oosten Studies 2

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Seminar ONOS 1.

Beschrijving

Hoorcolleges, tekstlectuur en discussie met betrekking tot een nog bekend te maken onderwerp. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan bronnen, methoden en de verschillende discussies die de wetenschap over dit onderwerp voert.
De colleges bestaan uit een combinatie van een hoorcollege en een groepsdiscussie. In hoorcolleges reiken de docenten een kader aan. Deze worden afgewisseld met discussiebijeenkomsten over een aantal wetenschappelijke artikels en/of primaire bronnen. Actieve participatie van alle studenten aan de discussie is vereist.
In het kader van het seminar werken de studenten aan een paper (2.000 woorden). De paper biedt een evaluatie van één van de stellingen verbonden aan de discussiebijeenkomsten. De stof van hoorcolleges, discussies, en de opgegeven literatuur of bronnenmateriaal worden (voor zover relevant) besproken en gewogen. Een voorlopige, mondelinge presentatie van het paper vindt plaats an het einde van de onderwijsperiode.

Leerdoelen

Mondelinge presentatievaardigheden

 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie b. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken c. dat gericht is op een specifieke doelgroep
  2.actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
  3.een discussie modereren

Samenwerkingsvaardigheden

 1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
 2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
 3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

 1. vakwetenschappelijke discussies en literatuur analyseren en beoordelen
 2. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
 3. ook buiten het eigen vakgebied gebruik maken van verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden

 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 140 uur:

 • Contacturen: 26 uur

 • Voorbereiding discussies: 60 uur (10×6)

 • Presentatie: 10 uur

 • Werkstuk: 44 uur

Toetsing

Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

 • 30% presentatie (tijdens het afsluitende symposium)

 • 70% werkstuk

  Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Studiemateriaal door de docenten ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Usis

Blackboard

Blackboard

Contact

Dhr. J. C. Russell MA Dhr. Dr. J. Valk

Opmerkingen

 • Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Seminar Oude Nabije Oosten Studies 3. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Seminar oude Nabije Oosten Studies 3 pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Seminar Oude Nabije Oosten Studies 2 met goed gevolg zijn afgelegd.