Studiegids

nl en

Onderzoeksgeschiedenis van Religiewetenschappen

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor studenten van de BA Religiewetenschappen die hun propedeuse hebben afgerond.

Beschrijving

Deze collegereeks behandelt de onderzoeksgeschiedenis van de religiewetenschappen. De focus ligt daarbij op de verschillende perspectiefverschuivingen die hebben plaats gevonden. Onderzocht wordt in hoeverre het soort vragen dat men stelt wordt bepaald door het tijdsgewricht waarin bestudering plaats vindt en welke sociale en culturele factoren daar dan specifiek van invloed op zijn geweest. Waarom zijn bepaalde vragen in een bepaald tijdperk relevant, wie bepaalt dat en wat wordt er in die periode überhaupt met religie bedoeld?

De reeks is ambitieus wat betreft zowel de behandelde tijdspanne, welke loopt van de tweede helft van de negentiende eeuw tot aan de huidige tijd, alsmede wat betreft het brede scala aan wetenschappelijke (sub)domeinen dat langs zal komen. Om de relevante perspectiefverschuivingen toch concreet in beeld te brengen zal voor het eerste deel van de reeks gewerkt worden met sleutelfiguren: bekende historische wetenschappers die exemplarisch zijn voor het denken in een bepaald tijdvak. Daarnaast zullen in het tweede deel van de reeks gastsprekers aan bod komen die aan de hand van hun eigen onderzoekservaringen uitleg geven over de meer recente onderzoeksstromingen binnen de religiewetenschappen.

Leerdoelen

Aan het eind van deze collegereeks zijn studenten in staat om:

 • Onderscheid te maken tussen verschillende perspectieven binnen de onderzoekgeschiedenis van de religiewetenschappen en deze aan de hand van voorbeelden te illustreren;

 • Te beargumenteren hoe bepaalde religiewetenschappelijke ideeën en uitgangspunten in verband kunnen worden gebracht met de sociale en culturele context waarin zij ontstaan;

 • Een eigen onderzoekpositie te bepalen binnen de contemporaine religiewetenschappen en deze te verdedigen op basis van zowel de historische achtergrond van deze positie alsmede de huidige relevantie;

 • Aan te tonen dat zij beschikken over fundamentele academische vaardigheden, met name kritische reflectie en academisch schrijven.

Rooster

Rooster Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

 • Werkcollege
  Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Bij meer dan twee keer afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten

Studielast

 • Bijwonen Werkcolleges: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Literatuurstudie: c. 450 pagina’s / 7 per uur= 64 uur

 • Tussentijdse opdracht: 16 uur

 • Schriftelijk eindwerkstuk: 34 uur

 • Totaal: 5 EC x 28 uur = 140 uur

Toetsing

De toetsing vindt plaats op basis van de volgende twee elementen
1. Tussentijdse opdracht (40%)
2. Schriftelijk eindwerkstuk (60%)

Indien het eindcijfer onvoldoende is (lager dan een zes), mogen studenten voor zowel de tussentijdse opdracht als het eindwerkstuk binnen een termijn van 2 weken een herschreven versie indienen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Indien het eindcijfer onvoldoende is (lager dan een zes), mogen studenten voor zowel de tussentijdse opdracht als het eindwerktsuk binnen een termijn van 2 weken een herschreven versie indienen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, cursusinformatie en artikelen.

Literatuur

Voor het college wordt gebruik gemaakt van:

 • Ivan Strenski, Understanding Theories of Religion: An Introduction (Chichester: Wiley & Sons, 2015). Studenten dienen dit boek aan te schaffen

 • Nader bekend te maken literatuur voor bij de gastcolleges.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Registration Studeren à la carte
Registration Contractonderwijs

Contact

A.F. de Jong