Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 3: kwantitatief onderzoek

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Methoden en technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten. Dit college is alleen toegankelijk voor studenten van de BA Religiewetenschappen.

Beschrijving

Godsdienstpsychologie, godsdienstsociologie en culturele antropologie zijn empirische wetenschappen. Zij baseren hun uitspraken op de resultaten van empirisch onderzoek.
In de cursus Methoden en Technieken 3 leren studenten zelfstandig een eenvoudig kwantitatief onderzoek uit te voeren. Zij leren om de variabelen in hun godsdienstpsychologische of – sociologische probleemstelling te operationaliseren en zijn op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende (o.a. centrummaten, spreidingsmaten, correlaties) en inductieve statistiek (o.a. normale verdeling, significantietoets). Een schriftelijke vragenlijst wordt gekozen of zelf samengesteld en afgenomen bij een kleine groep respondenten. Studenten leren vervolgens om de onderzoeksresultaten te analyseren en om de belangrijkste bevindingen te beschrijven en kritisch te bespreken.

Leerdoelen

Wat wordt er verwacht?

Elementaire onderzoeksvaardigheden
1) Onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
2) Op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
3) Ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.

Schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden
4) onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
5) een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp) in het vakgebied:

 • in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie

 • overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt

 • met gebruikmaking van relevante illustratie- en multimediale technieken
  -gericht op een specifieke doelgroep

Planning
6) Een realistische planning kunnen maken en zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen.

Leerdoelen en loopbaanvaardigheden

 • De student is op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende en inductieve statistiek
  o De student kan onder begeleiding een onderzoeksvraag formuleren waarbij hij/zij gebruik maakt van religiewetenschappelijk kennis
  o De student kan onder begeleiding een onderzoek plannen en op effectieve wijze doelen stellen en prioriteiten bepalen

 • De student kan een eenvoudige schriftelijke vragenlijst ontwikkelen en afnemen
  o De student heeft kennisgenomen van eenvoudige kwantitatieve onderzoeksmethoden van zingevingsvraagstukken volgens de sociale wetenschappen

 • De student kan eenvoudige statistische analysemethoden toepassen op de onderzoeksgegevens
  o De student kan data analyseren, belangrijke informatie signaleren en herkennen en verbanden leggen tussen gegevens

 • De student kan de resultaten van het leeronderzoek op heldere systematische wijze communiceren
  o De student kan onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten in een schriftelijke presentatie met gebruikmaking van relevante illustraties (tabellen, grafieken)
  o De student kan reflecteren op het uitgevoerde onderzoek, gegevens in het licht van relevante kwaliteitscriteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen van het eigen onderzoek.
  o De student kan ideeën, feiten en meningen in begrijpelijke taal en op heldere wijze aan anderen duidelijk maken, gebruik makend van ter zake doende middelen

Rooster

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

140 uur (5 EC) waarvan 28 uur voor het volgen van het werkcollege

Toetsing

 • Opdrachten: eerste versie probleemstelling en tweede versie probleemstelling (10% eindcijfer)

 • Praktische oefening: enkele opdrachten en voorlopige presentatie onderzoek (een voldoende hiervoor is een voorwaarde voor het succesvol voltooien van de cursus)

 • Eindwerkstuk (90% eindcijfer).

Herkansing

Indien het eindwerkstuk onvoldoende is, kan de student een verbeterde versie inleveren binnen een termijn van 2 weken.

Nabespreking onderzoeksrapportage

Na de bekendmaking van het cijfer kan, indien de student dat wenst, er per subgroep een afspraak gemaakt worden voor een nabespreking. Deze is bedoeld om de student voor te bereiden op de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt bij het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor het doen van aankondigingen rond de cursus en voor het inleveren van tussentijdse opdrachten.

Literatuur

N.B. Voor dit college moet de nieuwste versie van SPSS worden aangeschaft (www.surfspot.nl)

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. L.A. van Gulik

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.