Studiegids

nl en

Scriptieseminar Religiewetenschappen

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Om een BA scriptie in Religiewetenschappen te schrijven moet de student de propedeuse en het tweede jaar hebben afgerond. Eventuele uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt na overleg met de studiecoördinator. Het seminar staat niet open voor andere studenten dan die van religiewetenschappen. Het maximum aantal deelnemers is 20.

Behalve de docent van het college treden andere docenten op als begeleider van de scriptie. De keuze van (een) begeleider(s) hangt af van het onderwerp van de scriptie van de student en dient te worden goedgekeurd door de examencommissie. Begeleiding is dus deels collectief, via dit scriptieseminar, en deels individueel, via de begeleidende gespecialiseerde docent.

Beschrijving

Het scriptieseminar is bedoeld om:

1) de studenten gezamenlijk te laten brainstormen over de stappen die ze moeten zetten, en te begeleiden in algemene kwesties en vaardigheden die nodig zijn bij het schrijven van een bachelorscriptie. Op basis van de boeken van Joy de Jong en W. Oosterbaan (zie sub: literatuur) worden opdrachten geformuleerd en presentaties gehouden.
2) de studenten te introduceren met en voorbereiden op de arbeidsmarkt. Hiertoe worden arbeidsmarkt gerelateerde bijeenkomsten twee of drie keer per jaar gehouden en oefeningen met solliciteren en netwerken uitgevoerd.
De BA scriptie is een zelfstandig te schrijven werkstuk op basis van een probleemgestuurd literatuuronderzoek en/of empirisch onderzoek.

De begeleidend docent die de student individueel begeleidt, is inhoudelijk verantwoordelijk en geeft onder andere aanwijzingen over de literatuur om de student op weg te helpen, leest en becommentarieert verschillende versies van de verschillende hoofdstukken van de scriptie.

De eerste twee bijeenkomsten van het scriptieseminar vinden plaats in semester 1.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven inzicht in de deelaspecten van de BA-scriptie: praktische zaken (over begeleiding, beoordelingscriteria), onderwerp, methoden, schrijfproces, structuur, planning, vorm, verzorging etc. * Studenten verwerven vaardigheden in genoemde deelaspecten van de BA-scriptie.

  • Studenten maken kennis met het werkveld en oefenen met solliciteren en netwerken.

Rooster

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met opdrachten, discussies en presentaties.

Studielast

Totale studielast is 140 uur voor het volgen en voorbereiden van het college (5 ec)

  • Volgen van college = 26 uur (2 uur per week)

  • Het maken van opdrachten, lezen van literatuur over het proces van het schrijven van de scriptie, het voorbereiden van discussie en presentatie en het bijwonen van arbeidsmarkt gerelateerde bijeenkomsten = 114 uur (ongeveer 8 uur per week)

N.B. Voor het seminar geldt een aanwezigheidsplicht! Wie tweemaal zonder geldige reden afwezig is, wordt van verdere deelname uitgesloten. Bij ziekte worden vervangende opdrachten gegeven.

N.B. Voor het schrijven van de scriptie zelf staat 10 EC

Toetsing

Alle mondelinge en schriftelijke opdrachten moeten met voldoende resultaat (zonder cijfer) zijn uitgevoerd, om door te mogen gaan met het schrijven van het BA-werkstuk (het college vormt m.a.w. een deel van de begeleiding ervan).

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Joy de Jong, Handboek academisch schrijven. In stappen naar een paper, essay of scriptie. Muiderberg: Coutinho 2011. ISBN 9789046902424.

  • W. Oosterbaan, Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Amsterdam: Prometheus/NRC Handelsblad (2004 (2007). ISBN 9789044610475.

  • overige literatuur (tijdens de cursus, uitgedeeld of te downloaden via Blackboard)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.
Aanmelden via uSis

Contact

Dr J.W. Buisman

Opmerkingen

Deelname is verplicht voor alle studenten die hun scriptie voor augustus 2019 willen afronden.