Studiegids

nl en

Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de eerstejaarscursus Materiele cultuur van het Oude Nabije Oosten (17/18) met succes te hebben afgerond.

Beschrijving

In dit college worden specifieke onderwerpen en/of problemen uit de Egyptische en de Mesopotamische kunstgeschiedenis betreffende schilder-, beeldhouw-, en bouwkunst behandeld. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan iconografie en iconologie en aan de fundamentele verschillen tussen de Westerse en de Oudegyptische/Mesopotamische kunst.

Leerdoelen

Dit college is een vervolg op de kunsthistorische literatuur die is behandeld in het eerstejaarscollege (17/18) Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten. Het doel is de kennis van en het inzicht in specifieke complexe aspecten en problemen van kunsthistorische fenomenen te vergroten, en het kritisch kijk- en analysevermogen verder te ontwikkelen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: I.1b, I.1d, I.1e, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I4a, I.4b, I.5a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I 1t/m 6, II.1 en 2, III.1 en III.2, IV 1 t/m 3

Rooster

Zie roosterpagina Oude Nabije Oosten-studies

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC

  • Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen colleges: 24 uur (6x Egypte, 6x Mesopotamië)

  • Het verzorgen van een mondelinge presentatie van schriftelijk samengevat deel van te bestuderen vakliteratuur: 10 uur

  • Bestuderen vakliteratuur en collegestof t.b.v. schriftelijk eindtentamen: 104 uur

  • Tentamen: 2 uur

Toetsing

Kritische samenvattingen en mondelinge presentatie van geselecteerde delen van de te bestuderen literatuur, gevolgd door een schriftelijk tentamen van essayvragen aan het eind van de cursus.

Presentatie: 20% (van het eindcijfer)
Tentamen: 80% (van het eindcijfer)

Voor het tentamen moet een voldoende zijn behaald.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het tentamen kan herkanst worden.

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • inleveren van opdrachten

  • verstrekken van studiemateriaal

  • communicatie

Literatuur

Dit is een selectie van boeken die in de cursus complet of in delen gelezen worden. Verdere artikelen worden in de syllabus uitgelegd.

H. Schäfer, Principles of Egyptian Art (translated and edited by J. Baines), 1974
Z. Bahrani, Mesopotamia. Ancient Art and Architecture, 2017

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dhr Dr. J.G. Dercksen Mevr Dr. M. Müller