Studiegids

nl en

Museologie van het Oude Nabije Oosten

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Materiële Cultuur van het Oude Nabije Oosten (17/18)

Dit vak staat alleen open voor hoofdvakstudenten Oude Nabije Oosten-studies.

Beschrijving

Inleiding in de rol die hedendaagse musea spelen in het beheer en onderzoek van de materiële resten van de beschavingen van het Oude Egypte en het Oude Nabije Oosten en in de beeldvorming daarvan binnen onze eigen cultuur. Daarbij wordt stilgestaan bij de oorsprong van de hedendaagse collecties van oudheden uit deze gebieden, en van het Rijksmuseum van Oudheden in het bijzonder. Vervolgens worden de diverse praktische en theoretische kanten behandeld van het omgaan met museale objecten, en van de vaardigheden die daarvoor benodigd zijn. Tenslotte is er plaats voor een introductie op enkele geselecteerde categorieën van objecten zoals die in ieder museum aanwezig zijn.
Door gastlezingen van specialsiten zoals bijvoorbeeld museumcuratoren en archeologiedocenten krijg je een inclusief beeld van het museumwezen.

Leerdoelen

  • Een beeld krijgen van de historische omstandigheden waaronder de hedendaagse collecties uit het het RMO ontstonden, en van hun onderlinge samenhang.

  • Begrip verwerven van de praktische en ethische regels waaraan werk in een museum moet voldoen.

  • Analyseren van presentaties van museale objecten, en zelf een dergelijke presentatie ontwerpen.

  • Zelfstandig bestuderen van literatuur over het onderwerp.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: I.1b, I.1c, I.1d, I.1e, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I4a, I.4b, I.5a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I 1t/m 6, II.1 en 2, III.1 en III.2, IV 1 t/m 3

Rooster

Zie roosterpagina

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

Totale studielast: 140 uur

  • College: 2 uur p.w. x 13 weken: 26 uur

  • Bestuderen lectuur: 58 uur

  • Schrijven werkstukken: 56 uur

Toetsing

Toetsing van collegestof en literatuurlijst door middel van een schriftelijk tentamen met korte open vragen aan het eind van het semester: 50%
Toetsing van basale vaardigheden door middel van een schriftelijk werkstuk, eveneens aan het eind van het semester: 50%

Herkansing

Alleen het tentamen mag worden herkanst.

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het maken van afspraken en het communiceren van deadlines. Ook zijn hier samenvattingen van de behandelde lesstof te vinden aan het eind van ieder college.

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Mw. Dr. M. Müller Dhr Dr. J.G. Dercksen

Opmerkingen