Studiegids

nl en

Inleiding linguïstiek – Taalwetenschap II

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Voldoende voor Taalanalyse.

Beschrijving

Aan de hand van het boek Taal en taalwetenschap wordt een brede inleiding gegeven in de taalkunde. Waar mogelijk zal worden ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands en de verschillende moedertalen van de deelnemende studenten. De volgende gebieden van de taalkunde komen aan bod: fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische taalkunde en tweedetaalverwerving.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van taalwetenschappelijke basisbegrippen en de vaardigheid deze begrippen toe te passen bij het oplossen van concrete taalkundige problemen. Alle delen van de taalwetenschap komen daarbij aan de orde, van fonologie en fonetiek tot semantiek en pragmatiek, en van taalverwerving en discourse tot meertaligheid en taalverandering. Wanneer relevant zal gewezen worden op aansluiting met taalkundige bijvakken in het 3e jaar.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege met wekelijkse huiswerkopdrachten

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen boek en maken wekelijkse opdrachten: 72 uur

  • voorbereiding deeltentamens: 36 uur

  • toetsing: 4 uur

Toetsing

Toetsing en weging

Aan het eind van het eerste blok is er een deeltentamen bestaande uit korte open vragen over de eerste helft van de stof (50%). De cursus wordt afgesloten met een tentamen over de tweede helft van de stof, eveneens bestaande uit open vragen (50%).

Herkansing

Bij een onvoldoende voor één of beide deeltoetsen is er één herkansingsmogelijkheid, waarbij alle stof aan de orde komt.
De deelcijfers zijn alleen geldig in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar beide onderdelen opnieuw halen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze aanvullende informatie. Daarnaast worden de wekelijkse powerpointpresentaties ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Baker, A.E., J. Don & K. Hengeveld (red.) (2013) Taal en taalwetenschap (2e editie). Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-470-67213-6.
    Voor het eerste college hoofdstuk 1 bestuderen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Bij problemen met de inschrijving in usis neem contact op met het secretariaat

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent Dr. J. Caspers
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Niet van toepassing.