Studiegids

nl en

Analyse literaire teksten, Taalvaardigheid II

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Voldoende voor Lezen / Woordenschat 2 – Taalverwerving I.

Beschrijving

Dit college is opgebouwd uit twee delen. De eerste helft van het college wordt besteed aan poëzieanalyse. Tijdens het college legt de docent de belangrijkste theorie uit; tijdens het tweede deel van elk college analyseren en interpreteren we bekende gedichten uit de Nederlandse literatuur, van de negentiende en twintigste eeuw. Welke soorten poëzie zijn er? Hoe kunnen we metrum, rijm en stijlfiguren betrekken bij de interpretatie? Hoe hangen vorm en inhoud samen?

In het tweede deel van het college staat proza centraal. Aan de hand van een serie korte verhalen van moderne Nederlandse auteurs wordt de verteltechniek in literaire teksten behandeld. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde, zoals: wat is het effect van het gekozen vertelperspectief, hoe bouwt een auteur spanning op, hoe krijgen de personages en ruimte en tijd gestalte?

Leerdoelen

In de eerste plaats krijgen studenten inzicht in de basistheorie van de literaire analyse, zowel van proza als van poëzie, en leren ze de theorie zelfstandig toe te passen op verhalen en gedichten. Bovendien maken ze kennis met bekende dichters en schrijvers uit de moderne Nederlandse literatuur. Ten slotte kunnen de studenten hun presentatievaardigheden verbeteren.

Wat betreft woordenschat is het doel om de Nederlandse woordenschat uit te breiden met minimaal 1500 woorden. Er wordt toegewerkt naar niveau B1/B2 van het Europees Referentiekader.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht; er wordt een actieve participatie verwacht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur

  • tijd voor het maken van opdrachten (Woordenschat en Analyse): 53 uur

  • tijd voor het voorbereiden van een referaat: 12 uur

  • tijd voor het maken van de tentamens: 7 uur

Toetsing

Dit college wordt op verschillende manieren getoetst:

Tentamen poëzie- en verhaalanalyse (50% van het eindcijfer)

  • open vragen naar aanleiding van de collegestof en naar aanleiding van een (nog niet besproken) gedicht en verhaal. Het gebruik van woordenboeken is toegestaan. Voor dit tentamen moet minimaal een 5,5 worden gehaald. Indien het cijfer lager is, kan het tentamen worden herkanst.

Tentamens woordenschat (50% van het eindcijfer)

  • vier woordenschattoetsen, verspreid over het semester. Deze moeten alle vier voldoende zijn.

Referaat (‘aan verplichting voldaan’)

  • studenten houden een referaat. Hiervoor krijgen zij geen cijfer, maar de vermelding ‘aan verplichting voldaan’. Zonder referaat is er geen toegang tot het tentamen poëzie- en verhaalanalyse.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van blackboard Blackboard

Literatuur

Poëzie- en verhaalanalyse
De te lezen literatuur wordt door de docent ter beschikking gesteld. Studenten bestuderen daarnaast het boek Literair mechaniek van Erica van Boven & Gilles Dorleijn (editie 2013).

Woordenschat
Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. Bij voorkeur 4e druk, 2013.
Verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs Contractonderwijs Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dr. R.A.M. Honings, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 2.02b) – 071-527 2126.

Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de Nederlandse letterkunde.