Studiegids

nl en

Lezen/Woordenschat 1B - Taalverwerving I

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De leesvaardigheid van de deelnemers moet minimaal liggen op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Dit college is toegankelijk voor de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies en – als er plaats is – uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.

Beschrijving

Tijdens de colleges leesvaardigheid staan zakelijke teksten centraal. Studenten lezen iedere week verschillende teksten en maken verschillende soorten opdrachten en vragen. Om de leesstrategie te verbeteren wordt ook aandacht besteed aan de structurele opbouw van teksten, zoals indeling in alinea‘s en de verdeling van informatie binnen alinea‘s. Voor het onderdeel woordenschat bestuderen de studenten zelfstandig elke week twee hoofdstukken uit Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen.

Leerdoelen

Doel van het college is het verbeteren van de leesvaardigheid. De nadruk ligt op artikelen uit kranten en tijdschriften. Er wordt gewerkt aan de verbetering van leesstrategieën bij zowel globaal als intensief lezen. Globale leesvaardigheid houdt in dat men snel in staat is de algemene inhoud van een tekst te begrijpen. Intensieve leesvaardigheid houdt in dat men daarnaast ook details in de tekst begrijpt. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de woordenschat met behulp van het boek Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2 .

Na het succesvol afronden van dit college:

 • durf je een tekst te lezen ook als je niet direct alle woorden begrijpt.

 • kun je snel informatie vinden zonder de hele tekst te hoeven lezen.

 • kun je het hoofdthema en de belangrijkste standpunten en argumenten in een tekst aanwijzen.

 • ben je bij het lezen extra alert op signaalwoorden, collocaties en verwijswoorden die je nodig hebt om bovenstaande vaardigheden goed te kunnen uitvoeren.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Lezen: werkcollege; aanwezigheid verplicht

 • Woordenschat: zelfstudie

Studielast

De totale studielast is 140 uur

 • colleges inclusief wekelijkse woordenschattoetsen: 38 uur

 • tentamen Lezen: 2 uur

 • voorbereiden wekelijkse woordenschattoetsen: 75 uur

 • collegevoorbereiding Lezen & maken huiswerkopdrachten: 25 uur

Toetsing

Toetsing

Het tentamen leesvaardigheid bestaat uit twee delen:
1. multiple-choicevragen die de intensieve leesvaardigheid toetsen.
2. multiple-choice- en open vragen die de globale leesvaardigheid toetsen. Hierbij moeten vragen worden beantwoord waarvoor het nodig is om snel informatie te verzamelen uit een groot aantal teksten. Bij het tentamen is het gebruik van woordenboeken toegestaan;
De herkansing van het tentamen leesvaardigheid vindt in de maand juni plaats (zowel voor het eerste als het tweede semester).
Voor het onderdeel woordenschat wordt wekelijks een toets afgenomen over maximaal twee hoofdstukken van Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. Hierbij zijn twee vijven toegestaan, mits gecompenseerd door twee zevens. Alle wekelijkse woordenschattoetsen kunnen één keer herkanst worden (diverse data in het tweede semester).

Weging

Het eindcijfer wordt berekend uit het gemiddelde van het tentamencijfer lezen (50%) en het gemiddelde van de wekelijkse Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen-toetsen (50%). Beide cijfers moeten voldoende zijn.

Herkansing

*Ook als het vak Lezen/Woordenschat 1B in het eerste semester wordt aangeboden, vinden de herkansingen plaats in mei/juni (tweede semester).

*De herkansing van het tentamen leesvaardigheid vindt in de maand juni plaats (zowel voor het eerste als het tweede semester).

*Alle wekelijkse woordenschattoetsen kunnen één keer herkanst worden in het tweede semester

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het materiaal voor lezen. Naast de teksten die tijdens de colleges behandeld worden, maken de studenten wekelijks Blackboardtoetsen (tekst met vragen) als huiswerk

Literatuur

 • Loo, van e.a., Thematische woordenschat Nederlands voor anderstalige (Intertaal 2016, ISBN 9789054516989).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Raadpleeg de uSis-website voor instructie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent mw. L.M.Winkelmolen of dhr. R. Joon
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Bij voldoende belangstelling wordt dit college ook in het eerste semester aangeboden.