Studiegids

nl en

Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Afgerond college Inleiding Linguïstiek of een vergelijkbaar inleidend college taalwetenschap en/of het college Inleiding Tweedetaalverwerving (1e semester)

Beschrijving

Het leren lezen van wetenschappelijke publicaties waarin verslag wordt gedaan van onderzoek op het gebied van tweedetaalverwerving. Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van (experimenteel) taalkundig onderzoek naar tweedetaalverwerving, en in deze benaderingen de sterke en zwakke punten onderkennen.
Daarnaast wordt geoefend met het houden van een powerpointpresentatie over onderzoeksresultaten en met het bediscussiëren van wetenschappelijke vraagstukken (in een groep).

Leerdoelen

Het leren lezen van wetenschappelijke publicaties waarin verslag wordt gedaan van actueel onderzoek op het gebied van tweedetaalverwerving. Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van (experimenteel) taalkundig onderzoek naar tweedetaalverwerving, en in deze benaderingen de sterke en zwakke punten onderkennen.
Daarnaast wordt geoefend met het houden van een powerpointpresentatie over onderzoeksresultaten en met het bediscussiëren van wetenschappelijke vraagstukken (in een groep).

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege: aanwezigheid verplicht


Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan


 • college-uren: 28 uur


 • bestuderen literatuur en maken wekelijkse opdrachten: 74 uur


 • voorbereiden referaat: 16 uur

 • voorbereiden tentamen: 20 uur

 • tentamen: 2 uur

Toetsing

Toetsing en weging

 • referaat en antwoordmodel (30%)

 • beantwoording wekelijkse vragen, bijdrage aan discussies in college (10%); bij niet inleveren van de antwoorden wordt een 1 genoteerd

 • afsluitend schriftelijk tentamen met essayvragen (60%); voor het tentamen moet minimaal een 5,5 worden gehaald

Herkansing

Het tentamen mag een keer herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking  georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • ter beschikking stelling van programma


 • wekelijkse vragen en antwoordmodellen

 • aanvullend materiaal

 • powerpointpresentaties van studenten en docent

Literatuur

Voor het eerste college bestuderen:

 • Odlin, T. (1989) Language transfer: Cross-linguistic influence in language learning. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, hoofdstuk 5 ‘Semantics’, 71-84.

Leeslijst (onder voorbehoud):

 • Jiang, N. (2004) Semantic transfer and development in adult L2 vocabulary acquisition. In P. Bogaards & B. Laufer (eds) Vocabulary in a second language, Selection, acquisition, and testing. John Benjamins, Amsterdam, 101-126.

 • Schouten, E. (1996) Crosslinguistic Influence and the expression of hypothetical meaning. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 55, 161-174.

 • Lalleman, J.A. (1999) The Alternation Hypothesis revisited: Early L2 intuitions about the direction of gapping in Dutch. In C. Perdue & M. Lambert (eds.) Proceedings of the 8th EUROSLA Conference in Paris, vol.2, 157-172.

 • Rasier & Hiligsmann (2007) Prosodic transfer from L1 to L2. Theoretical and methodological issues. Nouveaux cahiers de linguistique française 28, 41-66.

 • Caspers, J. (2014) Pitch accent placement in Dutch as a second language: An exploratory investigation. In J. Caspers, Y. Chen, W. Heeren, J. Pacilly, N.O. Schiller & E. van Zanten (eds) Above and beyond the segments: Experimental linguistics and phonetics. Amsterdam: John Benjamins, 28-41

 • Slik, F.W.P. van der (2010) Acquisition of Dutch as a second language, The explanative power of cognate and genetic linguistic distance measures for 11 West European first languages. Studies in Second Language Acquisition 32, 401-432.

 • Dörnyei, Z. & P. Skehan (2003) Individual differences in second language learning. In C.J. Doughty & M.H. Long (eds.) The Handbook of Second Language Acquisition. Malden, etc.: Blackwell, 589-601.

 • Krashen, S.D. (1981) Aptitude and attitude in relation to second language acquisition and learning. In K.C. Diller (ed.) Individual differences and universals in language learning aptitude. Rowley, MA: Newbury House, 155–175.

 • Wesche, M. (1981) Language aptitude measures in streaming, matching students with methods, and diagnosis of learning problems. In K.C. Diller (ed.) Individual Differences and Universals in Language Learning Aptitude. Rowley, MA: Newbury House, 119–154.

 • DeKeyser, R. M. (2000). The robustness of critical period effects in second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition 22, 499–533.

 • Bialystok, E. (2002). On the reliability of robustness: A reply to DeKeyser. Studies in Second Language Acquisition 24, 481–488.

 • Granena, G. & M. H. Long (2012) Age of onset, length of residence, language aptitude, and ultimate L2 attainment in three linguistic domains. Second Language Research 29(3) 311-343.

 • Kepinska, O., M. de Rover, J. Caspers & N.O. Schiller (2017) On neural correlates of individual differences in novel grammar learning: An fMRI study. Neuropsychologia 98, 156-168.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden online.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent Mw. Dr. J. Caspers

Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar

Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.