Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding Taalwetenschap

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

De kerncursus Inleiding taalwetenschap behandelt taal als verschijnsel en geeft een indruk van verschillende vormen van taalwetenschappelijk onderzoek en de daarmee samenhangende methodische benaderingen. Deze methodiek komt aan bod in praktisch gerichte vraagstellingen: Hoe benader je taal, welke vragen kun je stellen? Welke grondbegrippen moet je daarvoor in elk geval kennen? Hoe past ‘mijn taal’ in het spectrum van talen. etc. Via een probleemgestuurde aanpak worden studenten gestimuleerd om taal te gaan observeren en analyseren. De volgende onderwerpen worden behandeld: het woord, klanken, taalverwerving, schrift, de zin, typologie en taalfamilies, taalvariatie en taalverandering.

Leerdoelen

Inzicht in wat taal(wetenschap) is; kennis van de grondbegrippen en methodes van taalkundige analyse.

Rooster

Zie rooster kerncurriculum

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur:

  • 26 uur college

  • 2 uur tentamen (optioneel deeltentamen en eindtentamen)

  • college voorbereiding 40 uur,

  • voorbereiding tussentoets 22,

  • voorbereiding eindtentamen 50 uur

Toetsing

Schriftelijk eindtentamen met open en gesloten vragen.
Optionele deeltoets in de eerste toetsperiode in oktober. Kan naar keuze ingezet worden voor de eerste helft van het eindtentamen in december en cijfer telt dan voor 50%.

Weging

100% eindtentamen.

Herkansing

Schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen over de gehele stof zonder de mogelijkheid van het inzetten van het resultaat van de deeltoets.

nabespreking tentamen

Op een af te spreken tijdstip aan te kondigen op college en Blackboard.

Blackboard

De cursus maakt intensief en interactief gebruik van Blackboard.

Literatuur

-Language Files 12th edition. The Ohio State University Press 2016. (11th edition mag ook)

Aanmelden

Inschrijven via uSis

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Contact

Prof. dr. M.P.G.M. Mous