Studiegids

nl en

De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De oudste geschiedenis: Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis van het oostelijke Mediterrane gebied, met Egypte, Palestina, de Levant, Anatolië en Mesopotamië. Het gebied wordt beschreven vanaf het moment dat de gehele regio steeds nauwer met elkaar verweven raakt in het eerste millennium v.Chr., wat onder meer leidt tot de vorming van het eerste ‘wereldrijk’ onder leiding van de Perzen. Ook onder het Hellenisme en de Romeinse overheersing smelt de regio steeds meer aaneen, en we zien een toenemende culturele uitwisseling. De cursus besteedt ook aandacht aan de komst van het Christendom en de geschiedenis van het Byzantijnse Rijk tot aan de komst van de Islam. De colleges zullen ingaan op de tekstuele, archeologische en iconografische bronnen die aan basis liggen van de studie van dit gebied.

Leerdoelen

De studenten wordt begrip bijgebracht van de oude culturen van het Nabije Oosten en Egypte, en hun samenhang tijdens het eerste millennium v.Chr. tot aan de 8ste eeuw n.Chr.

Rooster

Zie roosterpagina

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 26

  • Voorbereiding op deeltentamen: 54 uur

  • Voorbereiding voor eindtentamen: 55 uur

  • Toetsing: 4 uur

  • Nabespreking toetsing 1 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen voor het deeltentamen(50%) en voor het eindtentamen(50%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;
Zowel het deeltentamen als het eindtentamen tellen voor 50% van het eindcijfer.

Herkansing

Het hertentamen bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, en deze vervangt de eerder behaalde deelcijfers.
Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Inzage

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • Cursusinformatie en mededelingen

  • Aanwijzingen over literatuur en extra informatie

Literatuur

  • Kathryn A. Bard, An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt (2nd edition, Malden, MA etc., 2015: Wiley-Blackwell)

  • Marc Van de Mieroop, A History of the Ancient Near East : ca. 3000-323 BC (3rd edition, Malden, MA etc., 2015: Wiley-Blackwell)

Specificatie van de relevante pagina’s, en enkele aanvullende titels worden op het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof. dr. O.E. Kaper