Studiegids

nl en

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Inleiding in het Egyptische hiërogliefenschrift en de grammatica van het Middelegyptisch. Het Middelegyptisch is de klassieke fase van de Egyptische taal, geschreven vanaf ong. 2000 v.Chr., en het is de noodzakelijke basis voor het aanleren van overige taalfasen.

Leerdoelen

Kennis van de tekens en inzicht in de principes van het hiëroliefenschrift.
Kennis van de transliteratie van het hiërogliefenschrift.
Kennis van een basisvocabulaire van het Middelegyptisch.
Kennis van de grammatica en inzicht in de regels, om zelfstandig zinnen in het originele schrift te leren lezen.
Het college verschaft de noodzakelijke basiskennis om het college Lectuur Middelegyptisch te kunnen volgen, en voor de studie van andere taalfasen van het Egyptisch, zoals Oud, en Nieuwegyptisch, Demotisch en Koptisch. De kennis van het hiërogliefenschrift is ook voorwaarde voor de studie van het cursiefschrift van het Hiëratisch.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

  • Bijwonen college: 13 x 6 uur = 78 uur

  • Voorbereiden colleges: 60 uur

  • Voorbereiding voor toetsing deeltentamen: 40 uur

  • Voorbereiding voor toetsing eindtentamen: 103 uur

  • Toetsing: 4 uur

  • Nabespreking: 1 uur

Toetsing

Toetsing

Wekelijkse toetsen tijdens de colleges (10%)
Deeltentamen over eenvoudige zinnen in hiërogliefen, te translitereren en te vertalen in het Engels (30%)
Eindtentamen over zinnen in hiërogliefen met meer complexe grammatica, te translitereren en te vertalen in het Engels (60%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het eindtentamen kan worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt.

Literatuur

  • James P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, third edition, Cambridge ea 2014 (niet een eerdere editie)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), ), neem contact op met de cursusleider.

Voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), neem contact op met de cursusleider.

Contact

O.E. Kaper

Opmerkingen

  • Deze cursus is een ingangseis voor de cursussen Reading Middle Egyptian en Egyptische Epigrafie. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Reading Middle Egyptian (Lectuur Middelegyptsich) en Egyptische Epigrafie pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift met goed gevolg zijn afgelegd.

  • Bij te weinig beschikbare plaatsen, hebben hoofdvakstudenten Oude Nabije Oosten-studies voorrang.