Studiegids

nl en

Bijbels Hebreeuws 1

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Reguliere toegang BA-colleges. Het tentamen Bijbels Hebreeuws 1 is een toegangseis voor het college Bijbels Hebreeuws 2 (5532VBH2), het college Bijbels Aramees (5531VBAR1) en het college Noordwestsemitische epigrafie.

Beschrijving

Grammaticale inleiding in het taaleigen van het Bijbels Hebreeuws, de taal van het grootste gedeelte van de Hebreeuwse Bijbel of het ‘Oude Testament’. Na bestudering van de beginselen wordt aan de hand van lectuur van diverse hoofdstukkende de grammatica uitgelegd.

Leerdoelen

 • Kennis van schrift en grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

 • Vaardigheid in begrijpend lezen en grammaticaal analyseren van eenvoudige prozateksten in het Bijbels Hebeeuws.

 • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s) bij de lectuur van passages uit de Hebreeuwse Bijbel.

De inhoud van dit college draagt bij aan de eindkwalificaties en eindtermen I.1.a, I.2.a, III.1.a, uit de Onderwijs- en Examenregeling Oude Nabije Oosten-studies (art. 2.3).

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast: 280 uur (10 ec x 28 uur), waarvan:

 • Volgen van college: 36 uur (6 weken 3 × 2 uur; blok 1) + 28 uur (7 weken 2 × 2 uur; blok 2) = 64 uur.

 • Wekelijkse voorbereiding (grammatica en lectuur): 78 uur (13 × 6 uur).

 • Voorbereiding toets en tentamen: 137 uur.

 • Nabespreking toetsing: 1 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

 • schriftelijke tussentoets halverwege het semester (30%);

 • schriftelijk tentamen na afloop van de cursus (70%).

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.
Er is één herkansing die geldt voor 100%.

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

 • Biblia Hebraica Stuttartensia_;

 • J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston 2012) [N.B. Oudere edities van Lettinga zijn niet geschikt];

 • F. Brown, S. Driver & C. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Peabody 1999 of latere editie).

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.F.J. Baasten

Opmerkingen

 • In blok 1 wordt dit college 3 × 2 uur per week gegeven, in blok 2 is het 2 × 2 uur per week.

 • Deze cursus is een ingangseis voor de cursussen Bijbels Hebreeuws 2, Bijbels Aramees en Noordwestsemitische epigrafie. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Bijbels Hebreeuws 2, Bijbels Aramees en Noordwestsemitische epigrafie pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Bijbels Hebreeuws 1 met goed gevolg zijn afgelegd.

 • Deze cursus staat open voor studenten met een academische interesse in het onderwerp. Bij gebleken te weinig beschikbare plaatsen, hebben hoofdvakstudenten Oude Nabije Oosten-studies voorrang.