Studiegids

nl en

Akkadische teksten

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch en spijkerschrift

Beschrijving

Het uit spijkerschrift translitereren en vertalen van delen van wetsverzamelingen (Codex Hammurabi en de Wetten van Eshnunna) en koningsinscripties uit de Oudbabylonische periode en het plaatsen hiervan in hun maatschappelijke context.

Leerdoelen

De student heeft:

 • Een goede kennis van de Oudbabylonische grammatica

 • Goede kennis van de politieke en culturele ontwikkelingen tijdens de Oudbabylonische periode.

De student kan:

 • Oudbabylonische wetten en koningsinscripties translitereren en vertalen en in maatschappelijk en historisch perspectief plaatsen.

Rooster

Zie roosterpagina “Oude culturen van de mediterrane wereld”:http://www.hum.leidenuniv.nl/ocmw/roosters/

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur
Bijwonen college: 13×4 = 52 uur
Voorbereiden college: 104 uur (2 uur per college-uur)
Bestuderen Akkadische tekst en vakliteratuur voor schriftelijk tentamen: 113 uur (250 pp.)
Opdrachten: 6 uur
Toetsing: 4 uur
Nabespreking toetsing: 1 uur

Toetsing

Deeltoets: transliteratie uit spijkerschrift en vertaling van enkele paragrafen uit de Codex Hammurabi. (25%).
Tentamen: schriftelijk tentamen met transliteratie uit spijkerschrift en vertaling van enkele paragrafen en koningsinscripties; open vragen over bestudeerde literatuur. (75%)

Weging
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Herkansing
Schriftelijk tentamen (100%)

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • inleveren van opdrachten

 • verstrekken van studiemateriaal

Literatuur

  • R. Borger, Babylonisch-Assyrische Lesestücke (2e druk (1979) of 3e druk (2006)) Analecta Orientalia 54, Roma;
  • M.T. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor.
  • R. Westbrook, “Mesopotamia: Old Babylonian period”, in: R. Westbrook (ed.), A History of Ancient Near Eastern Law, deel 1, pp. 361-430.
 • en nader op te geven op Blackboard

Contact

Dr. R. de Boer